Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana

[Articles amb referències lingüístiques]

Article 4. Llengua oficial de les entitats locals

El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de l'administració local i de totes les corporacions i institucions públiques que en depenguen.

De conformitat amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia, tota la ciutadania té dret a triar la llengua oficial, valencià o castellà amb què relacionar-se amb les entitats locals, i estes tenen el deure correlatiu d'atendre-la en la llengua triada, en els termes establits en la legislació sobre ús del valencià.


Article 21. Procediment per al canvi de denominació de municipis

1. El canvi de denominació d'un municipi serà aprovat per decret del Consell, a instàncies de la corporació mitjançant un acord plenari adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i amb un informe previ de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2. El procediment i criteris per a portar a efecte l'alteració de la denominació dels municipis es desenrotllarà reglamentàriament.


Article 122. Llibre d'actes

[...]

4. Es conservarà una còpia en valencià de totes les actes en totes les poblacions que la Llei d’ús i ensenyament del valencià declara com [a] termes municipals de predomini lingüístic valencià atenent a criteris històrics.


Article 124. Llengües

Les actes, les convocatòries de les sessions, els ordres del dia, les mocions, els vots particulars, les propostes d'acord, els dictàmens de les comissions municipals i la resta d'actuacions es redactaran en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i s'hi respectarà, en tot cas, la llengua utilitzada per la persona intervinent.

Qualsevol membre de la corporació tindrà dret a exigir, mitjançant petició expressa, la documentació a la que es refereix aquest article en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.


Article 138. Drets dels ciutadans i ciutadanes

[...]

m) Dirigir escrits a les corporacions locals en qualsevol de les dos llengües oficials

[...]


Article 176. Coneixement del valencià

Les corporacions locals que establesquen en les relacions de llocs de treball respectives el coneixement de l'idioma valencià fins al nivell mitjà com a requisit del lloc, participaran tant en el concurs ordinari com en l'unitari amb aquest nivell.