Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

La Llei 4/2012 conté tres articles que fan referència a les llengües:

Número de diari oficial: 6.884
Data del diari oficial: 18.10.2012
Text complet [pdf]

LLEI 4/2012, de 15 d’octubre, de la Generalitat, per la qual s’aprova la Carta de drets socials de la Comunitat Valenciana. [2012/9565]

[...]

CAPÍTOL III

De la llengua de signes

Article 46. Garantia del seu ús

D’acord amb el que disposa l’article 13 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat garantirà l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes, que haurà de ser objecte d’ensenyança, protecció i respecte.

Article 47. Desplegament normatiu

1. Als efectes previstos en l’article anterior, la Generalitat, en l’àmbit de les seues competències, dictarà totes les disposicions que siguen necessàries per a garantir a la ciutadania l’exercici del dret a l’ús de la llengua de signes, així com la seua ensenyança, protecció i respecte, i regularà l’adopció de les mesures necessàries per a promoure l’ús dels mitjans de suport a la comunicació oral.

2. La dita regulació s’inspirarà, entre altres, en els principis de transversalitat de les polítiques sobre l’exercici del dret a l’ús de la llengua de signes i mitjans de suport a la comunicació oral, accessibilitat universal, llibertat d’elecció, no-discriminació i normalització.

3. En tot cas, la dita regulació inclourà mesures en l’educació, formació i ocupació, salut, cultura, esport i oci, transports, relacions amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i mitjans de comunicació social, telecomunicacions i societat de la informació.

[...]

TÍTOL VI

Del sistema de garanties

Article 53

Les administracions públiques valencianes garantiran i fomentaran el dret de les persones valencianoparlants a ser ateses en la seua llengua en tot l’àmbit lingüístic del territori valencià.