Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes
a/e: golls@geocities.com
Agraïm la informació a Marina Mateu

Número diari oficial: 6.262
Data diari oficial: 07.05.2010 [pdf]
Pàgina diari oficial: 18.206

Llei 3/2010, de 30 d'abril, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. [2010/4857]

[...]

Article 16. Utilització de llengües oficials, d'idiomes estrangers i de llengües de signes

1. Les seus electròniques de titularitat de les entitats relacionades en l'article 2.1 i 2.3 d'esta llei hauran de possibilitar l'accés en valencià i en castellà als seus continguts i servicis, inclosa la tramitació íntegra dels procediments i, per tant, han de disposar de documents electrònics normalitzats en ambdós idiomes. S'exceptuen els continguts integrats que provinguen de seus electròniques externes, sempre que estes no tinguen obligació d'oferir-los en ambdós idiomes. Si existira esta obligació, tot ciutadà o ciutadana podrà exigir a qualsevol de les dues seus el compliment del requisit lingüístic regulat en este apartat.

En tot cas, el Consell, en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, impulsarà i fomentarà la implantació efectiva i preferent del valencià en les seus electròniques i prestarà, especialment, l'assistència necessària per a fer efectiu el dret dels ciutadans i les ciutadanes a relacionar-se vàlidament i eficaç en valencià i castellà amb qualsevol de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

De la mateixa manera, les seus electròniques podran integrar o incorporar sistemes o aplicacions automatitzades de traducció, amb l'advertiment del caràcter automatitzat i de les precaucions en relació amb el contingut concret traduït, el seu possible caràcter funcional i la no responsabilitat per raó de propietat intel·lectual.

2. En els termes que es determine en les normes de creació o modificació de les seus electròniques, en funció de l'interés general concurrent i dels particulars drets dels ciutadans i les ciutadanes potencialment destinataris, podran oferir la seua informació i els servicis que presten, també en altres llengües, tant oficials dins de l'Estat com a estrangeres, especialment quan es tracte d'informació, continguts, procediments o servicis que es referisquen a:


a) Turisme.

b) Activitats d'intercanvi o promoció cultural.

c) Immigració.

d) Persones dependents o víctimes potencials o efectives de violència de gènere o sobre menors, i qualsevol altra situació d'anàloga significació.

e) Relacions de qualsevol naturalesa en què siga previsible o real una elevada freqüència de les relacions plurilingües.

3. Totes les entitats de l'àmbit d'aplicació d'esta llei, esmentades en l'article 2, adaptaran les seus electròniques que en siguen titulars als estàndards internacionalment admesos per a aconseguir la seua accessibilitat a les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordocegues, mitjançant la posada a disposició dels sistemes d'accés a la informació corresponents, a la prestació electrònica dels servicis, a la realització de comunicacions electròniques i a la tramitació dels procediments administratius que incorporen, a través de les llengües de signes aplicables en l'àmbit lingüístic de la Comunitat Valenciana.

[...]


Article 2. Àmbit d'aplicació

1. La present llei serà d'aplicació a:


a) L'administració de La Generalitat.
b) Les institucions de La Generalitat regulades en el capítol VI del títol III de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
c) Les entitats que integren l'administració local de la Comunitat Valenciana, així com les entitats de dret públic vinculades o que en depenguen, i s'entenen inclosos els consorcis, amb participació o sense de l'administració de La Generalitat.
d) Les corporacions de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals de la Comunitat Valenciana.

2. La llei és d'aplicació, igualment, a les activitats i relacions jurídiques que realitzen o mantinguen entre si o amb la ciutadania totes les entitats a què es referixen les lletres a a d de l'apartat anterior d'este article, sempre que estes activitats o relacions no estiguen sotmeses al dret privat.

3. Les societats mercantils on hi haja participació majoritària de l'administració de La Generalitat i les fundacions del sector públic de La Generalitat, regulades en el títol III de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de La Generalitat, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, així com les associacions constituïdes per La Generalitat i altres administracions, a més de les obligacions establides en la legislació mercantil o en la d'associacions i fundacions, quedaran subjectes a la present llei en els termes següents:


a) Hauran de disposar, com a mínim, d'una adreça electrònica diferenciada en Internet que inclourà la imatge corporativa de La Generalitat, la qual estarà subjecta als termes i condicions de l'article 9.3 d'esta llei. Reglamentàriament es determinarà i desplegarà el contingut mínim informatiu que han d'oferir a la ciutadania, i es regularà el seu grau d'integració en la seu electrònica de La Generalitat.


b) Hauran de disposar dels mitjans electrònics que habiliten la comunicació i notificació i, si fa el cas, la tramitació, la contractació i el pagament electrònics.


c) Els serà d'aplicació el que disposa l'article 16 i en el capítol II del títol II d'esta llei.

Allò assenyalat en les lletres anteriors d'este apartat 3 serà d'aplicació supletòriament per a la resta de societats mercantils i fundacions públiques o associacions dependents, constituïdes o integrades per altres administracions diferents de La Generalitat, en defecte de normativa pròpia reguladora. Tot i això, l'article 16 d'esta llei els serà d'aplicació directa.

4. Les persones físiques i jurídiques privades amb domicili a la Comunitat Valenciana que subscriguen convenis de finançament amb les administracions públiques (europees, estatal, autonòmiques o locals), i les quanties de les quals superen els 30.000 euros, hauran de disposar d'una adreça electrònica en internet, en la qual a més de les obligacions que els puga imposar la legislació específica en matèria de serveis de societat de la informació, oferiran informació suficient sobre el caràcter i el contingut fonamental del conveni, i inclourà la referència a l'administració que subscriu aquest. Tot açò en els termes i amb l'abast que es determine reglamentàriament.

5. A les empreses concessionàries de serveis públics i, en general, a les empreses que contracten amb les administracions públiques per a la realització d'activitats, lliurament de béns o prestació de serveis de naturalesa pública, se'ls aplicarà aquesta llei en els termes i amb l'abast que es determine reglamentàriament.

Les administracions públiques recolliran, en els plecs tècnics de les contractacions que pretenguen dur a terme, les prescripcions d'aquesta llei i, en especial, tot allò referit al reconeixement dels drets ciutadans que s'hi incloguen.