Eines de Llengua. El web de la CDLPV
Legislació lingüística

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

[Articles amb referències lingüístiques]

Article 52. Procediments de selecció

[...]

2. Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen estat homologats per la Generalitat, o mitjançant la realització d'un exercici específic a aquest efecte. El personal que no puga acreditar els coneixements esmentats haurà de fer els cursos de perfeccionament que amb aquesta finalitat organitze l'administració de la Generalitat.

[...]


Article 88. Obligacions

En l'exercici de les funcions que tinguen assignades, el personal empleat públic haurà d'observar les obligacions següents:

[...]

4. Informar la ciutadania sobre aquelles matèries o assumptes que tinguen dret a conéixer, facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, així com l'atenció en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

[...]


Article 100. Concurs

[...]

2. En els termes que es disposen reglamentàriament, es podran valorar, entre altres, els mèrits següents:

[...]

[...]

c) Coneixement del valencià.

d) Coneixement d'altres idiomes comunitaris.

[...]


Article 141. Faltes molt greus

1. Es consideraran faltes disciplinàries molt greus del personal funcionari públic les següents:

[...]

b) Tota actuació que supose discriminació per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnat, sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

[...]


Disposició addicional novena
Llengua de signes

L'administració de la Generalitat estudiarà i promourà les actuacions necessàries que possibiliten, a través de les noves tecnologies, la implantació gradual de la llengua de signes espanyola per a l'adequada atenció de les ciutadanes i els ciutadans que ho requerisquen. Així mateix, i en el marc de les esmentades actuacions, s'estudiaran les condicions que facen possible la valoració del coneixement de la llengua de signes espanyola en l'accés a l'ocupació pública de les persones sordes i en la provisió de llocs de treball amb tasques d'atenció directa al públic.