Eines de Llengua: el web de la CDLPV.
Legislació lingüística

DOGV núm. 5398. Dijous, 30 de novembre de 2006

Informació pública de l’edició de la Gramática normativa valenciana i del seu caràcter obligatori. [2006/13554]

D’acord amb l’article 7, apartat a, de la seua Llei de Creació, és competència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa del valencià en tots els seus aspectes.

L’article 26 de la mateixa llei establix que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat els acords que afecten la normativa com és el cas de la Gramàtica.

El Ple de l’AVL, en la sessió celebrada el dia 2 de desembre del 2005, va aprovar, per mitjà de l’acord 19/2005, la Gramàtica normativa valenciana, la presentació pública de la qual ha tingut lloc hui, 16 de novembre del 2006. Per tot això, resolc:

1. Fer públic que la Gramàtica normativa valenciana ha sigut editada en text imprés; que el dia de hui, 16 de novembre, ha sigut presentada públicament; que es troba entre les publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la col·lecció «Textos Normatius», núm. 2 (ISBN 84-482-4422-2), i que pot ser consultada lliurement en la pàgina web d’esta institució.

2. Que, pel fet de tractar-se d’un text normatiu, segons el que establix l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia serà d’aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i de conformitat amb l’article 5 de la Llei de Creació de l’AVL, ha de ser observat per totes les institucions de la Generalitat; pels poders públics; per la resta de les administracions públiques; pel sistema educatiu; pels mitjans de comunicació, i per les entitats, els organismes i les empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic.

València, 16 de novembre del 2006.– La presidència: Ascensió Figueres Górriz.