Eines de Llengua: el web de la CDLPV.
Legislació lingüística


Data disposició: 11.07.2006

Tipus disposició: Acord

Origen disposició: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Títol disposició: Acadèmia Valenciana de la Llengua. Informació pública de l'edició del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, text normatiu. [2006/S8899]

Extracte disposició: Informació pública de l'edició del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, text normatiu.

Data vigor: 25.07.2006

Número Diari Oficial: 5309

Data Diari Oficial: 24.07.2006

Pàgina Diari Oficial: 25993

Signatura topogràfica: 4018/2006

Descriptors temàtics: llengua regional;diccionari

Descriptors propis: valencià

Afectació activa


Desplega:

LLEI 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [1998/7973] (DOGV número de data 19980921)

Informació pública de l'edició del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, text normatiu. [2006/S8899]

D'acord amb l'article 7, apartat a), de la seua Llei de Creació, és competència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa del valencià en tots els seus aspectes.

L'article 26 de la mateixa llei establix que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat els acords que afecten, entre altres texts normatius, el diccionari.

El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2005, va aprovar, per mitjà de l'acord 7/2005, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, la presentació pública del qual ha tingut lloc hui, 11 de juliol de 2006.

Per tot això, resolc:

1. Fer públic que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià ha sigut editat en text imprés i en suport informàtic, i que en el dia de hui, 11 de juliol, ha sigut presentat públicament; que es troba dins de les Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la col·lecció .Textos Normatius., núm. 1 (ISBN 84-7890-040-3), i que pot ser consultat lliurement en la pàgina web d'esta institució.

2. Que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià consta, com a text normatiu, de la normativa ortogràfica i l'estàndard oral del valencià, dels gentilicis valencians i del diccionari pròpiament dit.

3. Que, pel fet de tractar-se d'un text normatiu, segons el que establix l'article 5 de la Llei de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha de ser observat per totes les institucions de la Generalitat; pels poders públics; per la resta de les administracions públiques; pel sistema educatiu; pels mitjans de comunicació, i per les entitats, els organismes i les empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic.

Monestir de Sant Miquel dels Reis


València, 11 de juliol del 2006.
La presidenta: Ascensió Figueres Górriz.