Eines de Llengua: el web de la CDLPV.
Legislació lingüística


Signatura topogràfica: 2923/2006
Número Diari Oficial: 5268
Data Diari Oficial: 29.05.2006
Pàgina Diari Oficial: 19120

DECRET 71/2006, de 26 de maig, del Consell, pel qual es modifica la plantilla del personal al servici de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2006/X6362]

La Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en l'article 16.2.i, atribuïx al Consell la competència per a l'aprovació, a proposta del Ple d'aquella, de la plantilla del personal al servici de la institució, i la seua estructura orgànica, competència arreplegada, alhora, en l'apartat m de l'article 27 del Reglament de l'Acadèmia, aprovat pel Consell mitjançant el Decret 158/2002, de 17 de setembre.

Mitjançant el Decret 1/2002, de 8 de gener, el Consell va aprovar la plantilla del personal al servici de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la qual cosa va possibilitar la posada en marxa de la institució, atenent, en un moment inicial, les necessitats pròpies per a dur a terme les tasques administratives i de gestió que requerix una institució pública. Posteriorment i mitjançant el Decret 69/2003, de 3 de juny, el Consell va aprovar la modificació i ampliació de la plantilla del personal de l'Acadèmia.

La culminació del procés d'institucionalització de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb l'aprovació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que ara s'incorpora a l'Estatut en els seus articles 6, 20 i 41, així com les necessitats de modificació en la composició de la plantilla de l'AVL posades de manifest amb els primers anys de funcionament d'esta institució, han portat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a proposar al Consell, en virtut de l'acord plenari de 28 d'abril del 2006, una modificació de la plantilla de la dita institució.

Per això, després del compliment dels tràmits necessaris, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de maig de 2006, decrete:

Article únic

Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servici de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en els termes que figuren en l'annex d'este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

El present decret tindrà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

València, 26 de maig de 2006


El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ