Legislació lingüística - cdlpv

DOGV 4518, de 10.06.2003

[Nota de la CDLPV: no ho hem corregit, per la qual cosa les contradiccions internes normatives (establertes/complit) i la terminologia (servei, relacionats*) correspon a l'original]

DECRET 69/2003, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 1/2002, de 8 de gener, pel qual s'aprovà la plantilla del personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). [2003/X6787]

Mitjançant el Decreto 1/2002, de 8 de gener, el Consell de la Generalitat aprovà la plantilla del personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la qual cosa va possibilitar la posada en marxa de la institució, tot atenent, en un moment inicial, les necessitats pròpies per a realitza les tasques administratives i de gestió que requereix una entitat pública.

Una vegada iniciada l'activitat de l'Acadèmia, i per tal de poder desenvolupar les funcions establertes en la seua Llei de creació (Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat), s'ha considerat necessari d'ampliar la plantilla del personal, la nova dotació de la qual està orientada essencialment al suport de les tasques tecnicolingüístiques pròpies de la institució.

Alhora, s'ha considerat oportú de realitzar una modificació en la denominació, naturalesa i forma de provisió d'un dels llocs relacionats en l'annex del Decret 1/2002, de 8 de gener, per adequar-lo a les funcions a exercir.

El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha adoptat sengles acords en què proposa la modificació i ampliació de la plantilla del personal al servei de l'entitat i així, atès que s'han complit els tràmits oportuns, de conformitat amb el que disposa l'article 16.i) de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de juny de 2003,

DECRETE

Article únic

Aprovar l'ampliació de la plantilla del personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la modificació de les característiques del lloc en els termes que figuren en els annexos.

València, 3 de juny de 2003

El president de la Generalitat,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

Funcions dels llocs de treball dels funcionaris al servici de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua