Eines de Llengua: el web de la CDLPV.
Legislació lingüística


Signatura topogràfica: 3418/2006
Número Diari Oficial: 5285
Data Diari Oficial: 21.06.2006
Pàgina Diari Oficial: 22583

DECRET 3/2006, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena Ricard Bellveser Icardo, membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2006/7382]

Vista una vacant entre els acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua triats pel procediment establit en l'article 11.1 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Ple de les Corts valencianes, en la sessió de 7 de juny de 2006, ha elegit un nou acadèmic, de conformitat amb el que preveu l'article 13.2 de la Llei 7/1998.

Per la seua banda, l'article 11.3, en relació amb l'article 13.2 de la Llei 7/1998 abans citat, establix que una vegada triats, els acadèmics seran nomenats per decret del president de la Generalitat, i posteriorment prendran possessió del seu càrrec en acte públic.

Per tant, de conformitat amb els preceptes indicats amb anterioritat, decrete:

Article únic

Nomenar acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel període regulat en l'article 13.2 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ricard Bellveser Icardo.

València, 16 de juny de 2006


El president de la Generalitat
Francisco Camps Ortiz