Eines de Llengua: el web de la CDLPV.
Legislació lingüística


Signatura topogràfica: 5097/2003
Número diari Oficial: 4634
Data diari Oficial: 20.11.2003
Pàgina diari Oficial: 28118

DECRET 20/2003, de 18 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual nomena membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2003/X12411]

Vist que hi ha determinades vacants entre els acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, elegits pel procediment establit en l'article 11.1 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Ple de les Corts Valencianes, en la sessió del dia 7 de novembre de 2003, ha elegit nous acadèmics, de conformitat amb el que preveu l'article 13.2 de la Llei 7/1998.

D'altra banda, l'article 11.3, en relació amb l'article 13.2 adés esmentat de la Llei 7/1998, establix que una vegada elegits, els acadèmics seran nomenats per decret del president de la Generalitat, i posteriorment prendran possessió del càrrec en acte públic.

Per tant, i de conformitat amb els preceptes indicats amb anterioritat, decrete:

Article únic

Nomenar acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel període regulat en l'article 12.2 del Decret 158/2002, de 17 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les persones següents:


Àngel Vicent Calp Climent
Emili Casanova Herrero
Manuel Pérez Saldanya

València, 18 de novembre de 2003
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ