Legislació lingüística - cdlpv

23.07.2003

Declaració institucional de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a propòsit de la constitució dels òrgans de representació i govern dels valencians com a conseqüència de les eleccions autonòmiques i municipals del 25 de maig del 2003.

A les Corts Valencianes, al Govern Valencià, a les Diputacions Provincials i Ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua vol felicitar-vos pel fet d'haver sigut elegits per al càrrec que ocupeu, desitja que reeixiu en la vostra gestió i vol exhortar-vos amablement a compartir esta reflexió sobre l'idioma valencià.

Les actuacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es regixen per la Llei 7/1998, del 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el preàmbul de la qual figura part del dictamen «Sobre qüestions lingüístiques» del Consell Valencià de Cultura, del 13 de juliol del 1998, en els principis i criteris del qual s'inspiren.

En la part dispositiva titulada «Sobre la situació social del valencià i el seu ús», que s'inclou en el citat preàmbul, llegim la conclusió següent: «Cal que la qüestió de la nostra llengua pròpia siga sostreta a partir d'ara al debat partidista quotidià i esdevinga així l'objecte d'un debat seré entre els partits per tal d'arribar als consensos més amples possibles. Al final d'eixe camí guanyaria la nostra llengua, que vol dir guanyar tots els valencians». I finalitza així: «En l'esperit de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, i en la perspectiva d'enfortir la nostra autoestima com a valencians, d'afirmar i de potenciar la nostra personalitat diferenciada, ha arribat el moment de consensuar primer i d'aplicar després les mesures polítiques que cal prendre amb urgència per a promoure l'ús del valencià als més diversos nivells».

Des d'eixe plantejament, el 15 de juny del 2001, els partits majoritaris de les Corts Valencianes, en elegir els primers vint-i-un acadèmics, signaren també el Pacte pel valencià. Acords per la promoció del valencià, amb l'objectiu de crear «un marc compartit perquè la defensa i promoció de la cultura i de la llengua del nostre poble quede al marge de l'enfrontament partidista i es convertisca en una tasca comuna de tots els partits i de totes les institucions», assumint «el compromís de garantir la consecució dels principis que defén la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià».

Tenint en compte este compromís solemne, quan ja s'han constituït els òrgans democràtics de representació i govern dels valencians en l'àmbit de la Generalitat Valenciana i de l'Administració local, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en compliment de la funció de «vetlar per l'ús normal del valencià», acorda:

Fer palesa la urgència que totes les institucions valencianes assumisquen, en l'àmbit de la responsabilitat pròpia, el compromís de complir el manament legal de promoció del valencià segons s'indica en el Pacte pel valencià, i que consistix a «concretar, desenrotllar i actualitzar els manaments de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, l'objectiu bàsic de la qual té plena vigència».

I, per això, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua manifesta que, entre els compromisos que considera urgents i que caldria fer efectius amb el consens més gran possible durant el nou període de quatre anys que ara enceten les institucions valencianes, destaquen els següents:

1. Avaluar si els models d'escolarització diferents garantixen que, en concloure els estudis obligatoris, els alumnes coneixen les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera suficient i en condicions d'igualtat, i aplicar criteris eficaços per a corregir les possibles deficiències que s'hi observen.

2. Donar suport especial als programes d'escolarització que tenen el valencià com a llengua bàsica d'ensenyança, tant per als alumnes valencianoparlants com per als alumnes castellanoparlants escolaritzats en programes d'immersió lingüística.

3. Catalogar els llocs de treball d'educació infantil, primària i secundària obligatòria com a bilingües, garantint que tot el professorat que els ocupe tinga un coneixement suficient i adequat de valencià oral i escrit per a eixos nivells.

4. Dotar els centres de secundària, batxillerat i cicles formatius del professorat suficient per a cobrir l'ensenyança en valencià, i que això tinga continuïtat en la universitat, a fi que els alumnes que opten per estudiar en valencià siguen atesos com cal.

5. Incloure en els certificats de coneixements de valencià del professorat, així com dels graduats o llicenciats que opten a la docència, les titulacions universitàries específiques dels estudis superiors de valencià, així com les equivalències corresponents.

6. Garantir el dret dels ciutadans d'usar i ser atesos en valencià en l'Administració pública, assegurant la capacitació lingüística adequada dels funcionaris i treballadors públics.

7. Fer que la RTVV siga un verdader instrument de foment de la llengua, amb una programació en valencià de qualitat, i afavorir la seua presència en tots els àmbits comunicatius.

8. Impulsar actuacions perquè s'establisca entre totes les administracions una xàrcia de tècnics d'animació, dinamització i promoció de l'ús del valencià.

9. Fomentar la publicitat en valencià i ajudar la premsa i els altres mitjans de comunicació que s'editen o s'expressen en valencià.

10. Afavorir les indústries culturals en valencià i ajudar les entitats cíviques i culturals que prioritzen l'ús del valencià en les seues actuacions, especialment en les activitats predilectes dels jóvens.

11. Tractar que tots els grups polítics sense excepció comprenguen i acorden que els representants del poble valencià en les diferents institucions han de conéixer el valencià, estimar-lo i usar-lo, convertint-se així en espill dels ciutadans i en un exemple de civisme, de recuperació i promoció del valencià.

Tingueu, per tant, la seguretat que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, conscient també de la seua responsabilitat, vos oferix la seua col·laboració per a dur a terme totes eixes actuacions.

A més, volem encoratjar-vos perquè, a partir del pròxim 23 de novembre del 2003, celebrem el XX aniversari de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià amb un ferm compromís per la llengua. És el moment de donar un nou impuls al foment de l'ús del valencià amb actuacions unitàries de les nostres institucions dirigides a potenciar l'estima de la societat valenciana per ella mateixa i per la seua llengua pròpia, tractant que tots els que vivim i treballem en la Comunitat Valenciana visquem en harmonia, amb voluntat de fer del valencià un instrument de convivència.

València, 23 de juliol del 2003