Legislació lingüística - cdlpv

(DOGV 4036, de 6 de juliol del 2001)

DECRET 8/2001, de 27 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es nomenen els membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.[2001/6677]

El Ple de les Corts Valencianes, en la sessió del dia 15 de juny de 2001, va procedir a l'elecció dels membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'acord amb el que disposa l'apartat primer de l'article 11 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'esmentada Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Per la seua part, l'apartat tercer de l'article indicat, estableix que una vegada elegits, els acadèmics seran nomenats per decret del president de la Generalitat, cosa que ha de realitzar-se en els 15 dies següents a la seua elecció, segons manifesta la disposició transitòria segona de la dita llei, i prendran posteriorment possessió del seu càrrec en acte públic.

En virtut d'això, i de conformitat amb el que disposa l'article 11.3 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua,

DECRETE

Article únic

Nomenar acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per un període de 15 anys, les persones següents:

València, 27 de juny de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO