Legislació lingüística - cdlpv

dogv 4339, 19.09.2002

DECRET 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). [2002/9996]

La Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), va establir este organisme com una institució de la Generalitat Valenciana, de caràcter públic, que gaudix de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat i independència.

Les seues funcions són les de determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià, així com vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, i la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló, seguint en qualsevol cas els principis i els criteris que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el dia 13 de juliol de 1998.

La disposició transitòria tercera de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, en relació amb l'article 16, establix que el Ple de la AVL elaborarà i elevarà al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació definitiva el Projecte de Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

En relació amb el que preceptua la seua norma de creació, el Ple de la AVL ha acordat donar trasllat al Govern Valencià del Projecte de Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a procedir a la seua aprovació.

En virtut d'això, a proposta del Ple de la AVL, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 17 de setembre de 2002,

DECRETE

Article únic

Aprovar el Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua contingut en l'annex del present decret.

DISPOSICIÓ FINAL

El present decret vigirà el sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 17 de setembre de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

ANNEX

Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

TÍTOL I

De les disposicions generals

Article 1

1. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució de caràcter públic de la Generalitat Valenciana, que gaudix de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària, per a garantir la seua objectivitat i independència.

2. La AVL té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià i vetlar pel seu ús normal. Esta normativa partirà, no sols de la tradició lexicogràfica, literària i de la realitat lingüística genuïnament valenciana, sinó també de la normativització consolidada a partir de les anomenades Normes de Castelló.

3. En les seues actuacions, la AVL s'inspirarà en els principis i criteris que es desprenen del dictamen sobre el valencià que aprovà el Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol de 1998, i que figura en el preàmbul de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de la AVL.

Article 2

Són competències de la AVL:

a) Determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.

b) Fixar, a sol·licitud de la Generalitat, les formes lingüístiques correctes de la toponímia i de la resta de l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua aprovació oficial.

c) Emetre i difondre informes o dictàmens i realitzar els estudis sobre la normativa i l'onomàstica oficial valenciana, ja siga a iniciativa pròpia o a requeriment de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.

d) Estudiar el patrimoni literari i documental valencià.

e) Vetlar per l'ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat.

f) Informar sobre l'adequació a la normativa lingüística de la AVL dels textos produïts per les institucions públiques o que requerisquen l'aprovació oficial, així com de la producció audiovisual de la Comunitat Valenciana.

g) Elaborar i elevar al Consell de la Generalitat i a les Corts Valencianes una memòria anual en la qual, a més d'exposar les activitats de la institució durant l'exercici, s'arrepleguen les observacions i consells pertinents per a l'ús normal del valencià en qualsevol de les seues manifestacions.

h) Aquelles que, dins de l'àmbit de les seues competències, li encarreguen el president de la Generalitat, les Corts Valencianes o el Govern Valencià.

Article 3

Les decisions de caràcter normatiu de la AVL, en l'exercici de les seues funcions, hauran de ser observades per totes les institucions de la Generalitat, pels poders públics, per la resta d'administracions públiques, pel sistema educatiu i pels mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic.

Article 4

El Govern Valencià sol·licitarà a la AVL l'emissió d'informes o dictàmens sobre els seus avantprojectes legislatius o normatius relacionats amb la normativa i la toponímia i la resta de l'onomàstica del valencià.

Transcorreguts seixanta dies des de la corresponent sol·licitud sense que la AVL s'haja pronunciat expressament sobre els citats avantprojectes, s'entendrà que tenen el vistiplau de la institució, i que no hi ha cap objecció a formular.

En aquelles peticions en les quals s'indique urgència en el procediment, el termini es reduirà a trenta dies.

Article 5

La AVL té la facultat de demanar a les administracions públiques les dades, els informes o els documents relacionats amb les matèries objecte de la seua atenció, per al millor compliment de les seues funcions.

Article 6

1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

2. Es redactarà en valencià tota la documentació generada pels òrgans de la AVL, sense menyscapte dels drets lingüístics dels ciutadans reconeguts en l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia i en l'article 11 de la Llei 4/1983, de la Generalitat Valenciana, d'Ús i Ensenyament del Valencià

Article 7

La AVL té la seu en la ciutat de València, sense perjuí que puga tindre altres seus territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana.

TÍTOL II

Dels acadèmics

CAPÍTOL I

Del nombre, dels requisits i de les incompatibilitats

Article 8

La AVL està formada per vint-i-un acadèmics, que hauran de reunir els requisits següents:

a) Tindre la condició política de valencià.

b) Ser experts en valencià amb una acreditada competència científica i acadèmica o destacades personalitats de les lletres o de l'ensenyança en matèria lingüística o comptar amb una producció reconeguda en el camp del valencià o de la cultura valenciana.

Article 9

La condició d'acadèmic serà incompatible amb la de ser:

a) Diputat de les Corts Valencianes.

b) Diputat o senador de les Corts Generals o membre d'un parlament autonòmic o del Parlament Europeu.

c) Membre del Govern d'Espanya o de qualsevol comunitat autònoma, i alts càrrecs de l'administració autonòmica i de la de l'Estat.

d) Membre de les corporacions locals.

e) Personal al servici de la AVL.

Article 10

L'examen, la declaració i el control de les possibles incompatibilitats dels acadèmics, serà realitzat per la AVL, segons indica l'article 12 de la Llei de Creació de la AVL

Les persones que siguen proposades com a futurs membres de l'Acadèmia hauran de presentar davant la Secretaria de la AVL, abans del seu nomenament per part del president de la Generalitat, una declaració firmada que indique que no confluïx en ell cap de les causes d'incompatibilitat establides en l'article 12 de la Llei de Creació de la AVL i en l'article 9 del present reglament.

En el supòsit que l'interessat no presente esta declaració en el termini de cinc dies o, que havent-la presentada, resulte defectuosa, serà requerit pel secretari de l'Acadèmia perquè en el termini de 10 dies presente la declaració o esmene els defectes.

Una vegada transcorreguts estos terminis sense que la persona proposada atenga els requeriments del secretari, este ho comunicarà al Ple, proposant l'inici d'un nou procediment d'elecció d'acadèmic.

Els acadèmics, una vegada nomenats, hauran de comunicar a la Secretaria de la AVL aquelles situacions sobrevingudes en les quals incórrega en causa d'incompatibilitat. Esta declaració s'haurà d'efectuar en el termini màxim de 15 dies des de la data en la qual es produïra la causa d'incompatibilitat.

En el cas que l'acadèmic incomplira esta obligació, el secretari de la AVL iniciarà d'ofici el corresponent procediment en el qual, previ tràmit d'audiència a l'interessat, elevarà la proposta de resolució al Ple de la AVL declarant la incompatibilitat, que durà aparellada la pèrdua de la condició d'acadèmic de la AVL.

CAPÍTOL II

De l'elecció i el cessament

Article 11

Els acadèmics són elegits per un període de 15 anys, i podran ser reelegits. Així mateix, són inamovibles durant el període per al qual foren elegits i cessaran en la seua condició en els casos següents:

a) Per defunció.

b) Per renúncia expressa.

c) Per extinció del període per al qual foren elegits, bé que els acadèmics que es troben en esta situació seguiran exercint plenament les seues funciones fins a la presa de possessió dels nous membres.

d) Per incapacitat manifesta o inhabilitació declarada per resolució judicial ferma.

e) Per pèrdua de la condició política de valencià.

f) Per incompatibilitat no resolta en el termini fixat.

Article 12

Si la vacant es produïx durant els primers quinze anys de constitució de la AVL:

1. En produir-se una vacant, la Presidència de la AVL ho comunicarà, en un termini no superior a 10 dies, al president de les Corts Valencianes i al president de la Generalitat Valenciana, perquè es procedisca a cobrir-la.

2. Si es produïx algun dels supòsits previstos en els apartats a), b), d), i e) de l'article 13.1 de la Llei 7/1998, es procedirà a cobrir la vacant per les Corts Valencianes per la majoria dels dos terços dels seus membres de dret, pel temps que reste del període per al qual fou elegit el substituït.

3. Si es produïx el supòsit previst en l'apartat f) de l'article 13.1 de la Llei 7/1998 i no es resol en el termini de dos mesos, es procedirà a cobrir la vacant segons els mateixos criteris que en l'apartat anterior.

Article 13

Una vegada transcorreguts 15 anys des de l'elecció dels primers acadèmics pel sistema previst en l'article 11.1 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de la AVL, es procedirà a la renovació dels membres pel procediment següent:

1. En l'última sessió ordinària del Ple de l'Acadèmia que se celebre amb anterioritat de, com a mínim, sis mesos del venciment del període de 15 anys, se sortejaran, per insaculació, els noms dels set acadèmics que hauran de ser renovats en el primer terç.

2. Una vegada celebrat el sorteig, els acadèmics hauran d'aportar les seues propostes de candidats en el termini que acorde el Ple. Els candidats hauran de reunir necessàriament les condicions establides en l'article 10 de la Llei 7/1998, i caldrà que tinguen l'aval d'un terç dels membres de dret del Ple.

Es convocarà una reunió extraordinària del Ple de l'Acadèmia, amb una antelació mínima de dos mesos al venciment del termini de renovació del terç corresponent.

Els acadèmics votaran els candidats proposats. Resultaran elegits els set que, havent obtingut majoria absoluta, aconseguisquen el major nombre de vots.

Si es fera necessari dirimir un empat entre candidats per a cobrir alguna de les set vacants, es realitzarà una nova votació exclusivament entre els candidats empatats. En el supòsit de persistir l'empat després de tres votacions, resultarà elegit el candidat de major edat.

3. Una vegada transcorreguts cinc anys des de l'última renovació, es procedirà, segons el procediment indicat, a sortejar el terç següent de set acadèmics, que hauran de ser renovats, aplicant-se tots els tràmits procedimentals especificats en este article.

4. El tercer terç d'acadèmics serà renovat passats cinc anys de la segona renovació, aplicant-se el mateix procediment d'elecció.

Article 14

El procediment establit en l'article anterior, que conté el règim jurídic aplicable a la renovació dels acadèmics elegits per les Corts Valencianes, s'aplicarà successivament -excepte la celebració de sortejos- a les posteriors renovacions de l'Acadèmia, guardant les mateixes proporcions de ternes de membres de l'Acadèmia que s'han de renovar i l'espai temporal d'exercici de la funció.

Article 15

1. Si, després dels quinze anys de l'elecció per primera vegada dels membres de l'Acadèmia, es produïx algun dels supòsits previstos en els apartats a), b), d), i e) de l'article 13.1 de la Llei 7/1998, es procedirà a cobrir la vacant de la manera següent:

Els acadèmics proposaran nous candidats, els quals hauran de reunir necessàriament les condicions establides en l'article 10 de la Llei 7/1998 i caldrà que tinguen l'aval d'un terç dels membres de dret del Ple.

Els acadèmics votaran els candidats proposats. Resultarà elegit aquell qui, havent obtingut majoria absoluta, aconseguisca el major nombre de vots.

Si es fera necessari dirimir un empat entre candidats per a cobrir la vacant, es farà una nova votació exclusivament entre els candidats empatats. En el supòsit que persistisca l'empat després de tres votacions, resultarà elegit el candidat de major edat.

2. Si es produïx el supòsit previst en l'apartat f) de l'article 13.1 de la Llei 7/1998, i no es resol en el termini de dos mesos, es procedirà a cobrir la vacant segons els mateixos criteris que en l'apartat anterior.

Article 16

Cada vegada que es culmine un procés de renovació, així com en els supòsits de substitució per cessament de membres de l'Acadèmia, el president de la AVL comunicarà al president de la Generalitat les persones elegides per al seu nomenament, en el termini màxim de cinc dies des de l'adopció de l'acord d'elecció del membre o membres de l'Acadèmia,

Article 17

La condició d'acadèmic s'adquirix definitivament amb l'acceptació i presa de possessió del càrrec, que es realitzarà en acte públic.

CAPÍTOL III

Dels deures i drets

Article 18

Són deures dels acadèmics:

a) Assistir a totes les reunions dels òrgans de la AVL de què forme part.

b) Complir les obligacions inherents als càrrecs i a les funcions per als quals han sigut elegits.

c) Complimentar les declaracions d'activitats i de béns.

d) Mantindre el secret de les reunions que s'acorde que siguen de caràcter reservat.

e) Guardar confidencialitat sobre els informes i dictàmens que es troben en tramitació, i sempre sobre les deliberacions i els vots emesos.

f) No invocar ni fer ús de la seua condició per a l'exercici d'activitats mercantils, industrials o professionals.

Article 19

Són drets dels acadèmics:

a) Assistir, amb veu i vot, a les reunions del Ple.

b) Assistir, amb veu i vot, a les reunions de la resta d'òrgans de què formen part.

c) Accedir a la informació sobre els temes que hagen de ser tractats pels òrgans de què formen part.

d) Accedir als acords i resolucions adoptats per qualsevol dels òrgans de la AVL.

e) Poder ser elegits membres dels òrgans de govern i dels altres òrgans de la AVL.

f) Presentar propostes i iniciatives, i difondre-les entre els acadèmics.

g) Rebre les percepcions econòmiques que aprove el Ple.

h) Rebre el tractament d'Il·lustríssim o il·lustríssima.

Article 20

1. Correspon al Ple de la AVL aprovar anualment, a proposta de la Junta de Govern, les modalitats i quanties de les percepcions econòmiques dels acadèmics per les funcions i activitats que el Ple establisca i els encomane.

2. Els acadèmics tindran dret a la percepció d'indemnitzacions per l'assistència i participació a les reunions dels diversos òrgans col·legiats de la AVL (Junta de Govern, Ple, seccions i comissions), i per les activitats que realitzen, d'acord amb els mòduls que el Ple establisca anualment.

3. El acadèmics tindran dret, així mateix, a la percepció de dietes (hostalatge i restauració) i al reembossament de les despeses de desplaçament originades en l'exercici del càrrec, d'acord amb els mòduls que el Ple establisca anualment.

4. Sense perjuí de tot l'anterior, el Ple de la AVL podrà acordar, si és el cas, que la Presidència i la Secretaria puguen percebre una assignació fixa i periòdica, la quantia i duració temporal de la qual l'establirà el Ple, per la dedicació a temps complet d'estos càrrecs a la institució.

Quan les necessitats derivades del treball de la AVL així ho aconsellen, el Ple, amb l'acceptació prèvia de la persona o persones afectades, podrà estendre el règim previst en el paràgraf anterior, en idèntics termes, a qualsevol altre acadèmic.

En els casos compresos en este apartat, els acadèmics seran donats d'alta en la Seguretat Social, en l'epígraf corresponent, i no tindran dret a cap de les percepcions econòmiques previstes en l'apartat 2 d'este article.

5. El Ple establirà el període de vigència de la dedicació a temps complet, que podrà revisar-se anualment.

Article 21

1. L'activitat dels acadèmics amb la dedicació a temps complet a la AVL serà incompatible amb l'ocupació d'un altre lloc de treball, professió o activitat, públiques o privades, a excepció de l'administració del patrimoni personal o familiar i de la investigació i la docència (sempre que esta no s'exercisca a temps complet), així com la producció i creació literària, artística, científica i tècnica, i les publicacions que se'n deriven. En tot cas, els acadèmics amb dedicació a temps complet a la AVL s'atendran a la legislació vigent en matèria d'incompatibilitats i les autoritzacions corresponents.

2. El Ple coneixerà les sol·licituds de compatibilitat d'activitats i les autoritzarà quan siga procedent".

Article 22

1. Els acadèmics que siguen funcionaris de les administracions públiques i que tinguen el règim de dedicació a temps complet a la AVL poden acollir-se a la situació de servicis especials, o a qualsevol altra situació administrativa que siga legalment procedent.

2. Els acadèmics també podran acollir-se a convenis específics entre la AVL i les institucions públiques o entitats privades de les quals procedisquen.

Article 23

Les percepcions econòmiques dels acadèmics estan subjectes a les normes tributàries de caràcter general.

Article 24

1. Els acadèmics estaran obligats a formalitzar les declaracions següents:

A. Declaració d'activitats.

B. Declaració de béns patrimonials.

2. La declaració d'activitats inclourà qualsevol activitat que el declarant exercisca i que, segons el que establix la legislació aplicable als acadèmics, puga constituir causa d'incompatibilitat i, en general, les que proporcionen o puguen proporcionar ingressos econòmics.

3. Les declaracions hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des del nomenament de l'acadèmic, així com quan es produïsca qualsevol modificació. Estes es formalitzaran per separat i segons el model que aprove la Junta de Govern.

4. Les declaracions sobre activitats i béns patrimonials s'inscriuran en el Registre d'Interessos, que es constituirà en la AVL amb la custòdia del secretari. El contingut del registre tindrà caràcter públic, excepte en el cas que faça referència a béns patrimonials.

TÍTOL III

Dels òrgans de govern

Article 25

Els òrgans de Govern de la AVL són:

a) Òrgans col·legiats: el Ple i la Junta de Govern de la AVL.

b) Òrgans unipersonals: el President de la AVL.

CAPÍTOL I

Del Ple

Article 26

El Ple és l'òrgan màxim de decisió de la AVL i estarà integrat pels vint-i-un acadèmics.

Article 27

Corresponen al Ple de la AVL les atribucions següents:

a) Aprovar el projecte de Reglament i les possibles modificacions i elevar-lo al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació.

b) Aprovar la Memòria Anual de la institució.

c) Aprovar l'avantprojecte del pressupost anual, a fi de remetre'l al Consell, així com també les possibles modificacions i la liquidació.

d) Aprovar els plans i els programes d'actuació per a cada exercici econòmic.

e) Aprovar el règim ordinari de sessions del Ple i de les reunions de les seccions i de les comissions.

f) Elegir el President i la resta de membres de la Junta de Govern, així com els càrrecs que contempla este Reglament.

g) Acordar la creació, modificació i extinció de seccions i comissions.

h) Acordar la composició de les seccions i de les comissions

i) Delegar funcions en la Presidència de la AVL o en la Junta de Govern.

j) Designar i separar els representants de la AVL en qualsevol organisme o entitat.

k) Decidir les relacions i els acords amb altres entitats normatives o organismes acadèmics, científics i culturals.

l) Convocar premis, ajudes o beques d'estudis sobre el valencià.

m) Proposar al Consell l'aprovació de la plantilla del personal al servici de la institució i la seua estructura orgànica.

n) Aprovar els informes o dictàmens a què es referix l'article 7 de la Llei de Creació de la AVL.

o) Aprovar anualment, a proposta de la Junta de Govern, les modalitats i la quantia de les percepcions econòmiques dels acadèmics.

p) Fixar els criteris de control de les funcions i activitats dels acadèmics.

q) Les altres que es determinen pel Reglament.

Article 28

1. El Ple de la AVL haurà de reunir-se almenys una vegada al trimestre.

2. La convocatòria de les sessions inclourà l'orde del dia i es cursarà amb set dies d'antelació, com a mínim, a la data de la convocatòria. Per raons d'urgència, l'esmentat termini podrà reduir-se a quaranta-huit hores.

Article 29

El Ple de la AVL quedarà constituït quan estiguen presents, almenys, la mitat més un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari o els que legalment els substituïsquen. En absència del president i vicepresident, en farà les funcions, l'acadèmic de més edat; i en la del secretari, l'acadèmic més jove.

Article 30

1. De manera ordinària, a les sessions del Ple només podran accedir els seus membres i el personal al servici de la AVL, que haurà de guardar secret sobre les deliberacions i les votacions.

2. El president de la Generalitat, o el conseller en qui delegue, podrà assistir amb veu al Ple de la AVL per a informar o requerir informació.

3. Excepcionalment, les sessions plenàries podran tindre caràcter públic, amb motiu de l'ingrés dels nous acadèmics, d'homenatges, de commemoracions i d'actes que, a parer de la Junta de Govern, hagen de revestir una solemnitat especial.

CAPÍTOL II

De la Junta de Govern

Article 31

La Junta de Govern està integrada per:

1. El president.

2. El vicepresident.

3. El secretari.

4. Dos vocals.

Article 32

Són atribucions de la Junta de Govern:

a) Elaborar el projecte de Memòria Anual de la institució.

b) Elaborar l'avantprojecte del pressupost anual per a elevar-lo al Ple.

c) Proposar al Ple, cada any, les modalitats i la quantia de les percepcions econòmiques que podran rebre els acadèmics.

d) Proposar al Ple els diversos tipus de dedicació i els criteris de control.

e) Dirigir i controlar l'execució del pressupost de la AVL i preparar-ne la liquidació.

f) Trametre els escrits i peticions dirigits a la Institució.

g) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa i administració de béns dins dels límits legals i pressupostaris.

h) Disposar les despeses pròpies dels servicis de la AVL dins dels límits legals i pressupostaris.

i) Resoldre les qüestions que siguen sotmeses a la seua consideració pel President i que no estiguen atribuïdes al Ple.

j) Exercir les funcions que el Ple li delegue expressament.

k) Elaborar els informes i dictàmens a què es referix l'article 7 de la Llei de Creació de la AVL.

l) Assessorar la Presidència.

m) Proposar al Ple la creació, modificació i supressió de seccions i comissions que es consideren convenients per al compliment de les tasques encomanades a la AVL.

n) Proposar al Ple la plantilla de personal.

o) Proposar al Ple l'establiment de convenis i acords amb altres organismes o institucions.

p) Servir de nexe entre els diversos òrgans interns de la AVL.

q) Proposar al Ple la designació i la separació dels representants de la AVL en qualsevol organisme o entitat.

r) Qualsevol altra que li atribuïsca el present Reglament.

Article 33

El procediment d'elecció de la Junta de Govern serà:

1. La Junta de Govern serà elegida pel Ple, presidit per una mesa d'edat, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de dret.

2. S'elegirà en una primera fase la Presidència. Podran ser candidats els acadèmics que siguen avalats per un terç dels membres del Ple.

3. En una segona fase, s'elegirà la resta de la Junta de Govern. Podran ser candidats els acadèmics avalats per la Presidència electa o per un terç dels acadèmics. Cada acadèmic solament podrà ser candidat a un dels càrrecs. Com a norma general es vota cada càrrec per separat, si bé pot fer-se en papereta única, si així ho acorda el Ple.

4. De forma ordinària, s'elegirà per un període de cinc anys. En conjunt, la Junta de Govern podrà ser reelegida per un segon període consecutiu de cinc anys més.

Article 34

1. La Junta de Govern cessarà ordinàriament en finalitzar el mandat.

2. Els càrrecs de vicepresident, de secretari i dels dos vocals quedaran vacants quan els que els ocupen cessen o renuncien com a acadèmics.

3. En cessar la Junta de Govern o en quedar vacant algun dels càrrecs mencionats en l'apartat anterior, es procedirà a cobrir la vacant corresponent, per elecció, dins del termini d'un mes.

4. Les vacants singulars produïdes seran cobertes pel termini que reste de mandat.

Article 35

La Junta de Govern de la AVL es reunirà periòdicament quan siga convocada per la Presidència, per iniciativa pròpia o perquè ho sol·liciten, almenys, la mitat més un dels seus membres. En tot cas, hauran de reunir-se, almenys, una vegada al mes.

Article 36

La Junta de Govern de la AVL adoptarà els acords quan estiguen presents, almenys, la mitat més un dels seus membres, i en tot cas, el president i el secretari o qui els substituïsca legalment.

Secció I

De la Presidència i Vicepresidència

Article 37

El President de la AVL té les atribucions següents:

a) Representar la institució.

b) Presidir, convocar i fixar l'orde del dia de les sessions del Ple i de la Junta de Govern.

c) Poder convocar i presidir totes les seccions i comissions.

d) Proposar temes a tractar en els diversos òrgans de la AVL.

e) Elevar anualment a les Corts Valencianes i al president de la Generalitat Valenciana una memòria de les activitats de la institució.

f) Autoritzar els gastos, proposar i ordenar els pagaments com a conseqüència de l'execució del pressupost.

g) Nomenar els funcionaris i el personal eventual i laboral amb els requisits establits en les lleis.

h) Informar regularment al Ple i a la Junta de Govern sobre les seues gestions i iniciatives en l'exercici del càrrec.

i) Convocar els membres del Ple amb motiu de celebracions especials o de recepcions extraordinàries d'autoritats.

j) Les altres que es determinen pel Reglament.

Article 38

1. El president serà elegit pel Ple d'entre els seus membres per majoria absoluta, per un període de cinc anys, i podrà ser reelegit, consecutivament, altres cinc anys més.

2. Per a poder ser candidat a la Presidència caldrà l'aval d'un terç dels acadèmics.

3. El president elegit serà nomenat per Decret del President de la Generalitat i prendrà possessió en acte públic i solemne.

4. El president també té el tractament d'Honorable.

Article 39

1. El president cessarà per:

a) Acabament del mandat.

b) Cessament com a membre de la AVL..

c) Renúncia.

2. En cessar el president sense haver conclòs el període per al qual fou elegit, es procedirà a l'elecció corresponent, dins del termini d'un mes, d'acord amb el procediment establit en l'article anterior. El nou president ocuparà el càrrec pel temps que reste del mandat de l'anterior.

Article 40

1. El president serà substituït, en casos d'absència, malaltia o vacant, pel vicepresident.

2. El president podrà delegar en el vicepresident els assumptes que li encomane.

Secció II

De la Secretaria

Article 41

El secretari de la AVL té les atribucions següents:

a) Preparar i cursar l'orde del dia de les sessions de l'Acadèmia, prèviament fixat pel president.

b) Redactar i autoritzar les actes.

c) Lliurar certificats de les actes, acords, informes i assistències que se sol·liciten amb el vistiplau del president.

d) Dur el llibre d'actes, foliat i visat pel president.

e) Dirigir i coordinar l'elaboració del projecte de Memòria Anual de la institució.

f) Dirigir el personal al servici de l'Acadèmia.

g) Comunicar a les seccions i comissions els acords adoptats pel Ple i per la Junta de Govern sobre els temes de la seua competència i fer el seguiment de les convocatòries de les sessions i de les resolucions adoptades.

h) Portar un llibre específic on apareguen els acords del Ple de caràcter normatiu.

i) Les altres que es determinen pel present Reglament.

Article 42

En cas de vacant, d'absència o malaltia, el secretari serà substituït pel vocal de menor edat en la Junta de Govern, i en el Ple, per l'acadèmic més jove.

Secció tercera

Dels vocals de la Junta de Govern

Article 43

Són atribucions genèriques dels dos vocals de la Junta de Govern:

a) Compartir amb els altres membres de la Junta de Govern les funcions pròpies d'este òrgan.

b) Qualsevol altra funció que els atribuïsca el Ple, el President o la Junta de Govern, per a assegurar el bon funcionament de la AVL i la seua presència institucional.

Article 44

Serà atribució específica d'un dels dos vocals de la Junta de Govern actuar de tresorer, si així ho acorda la Junta de Govern. Li correspon al tresorer donar suport a la presidència, especialment en l'exercici de les funcions següents:

a) Vetlar pel patrimoni de la institució.

b) La comptabilitat de l'Acadèmia.

c) La recaptació de les quantitats que, per qualsevol concepte, perceba la institució.

d) Efectuar els pagaments corresponents.

e) Retre comptes semestralment al Ple, sense perjuí de fer-ho al President o a la Junta de Govern, quan siga requerit per a això.

TÍTOL IV

Dels òrgans de treball

Article 45

1) Les seccions i les comissions són els òrgans d'estudi, d'informació i d'assessorament de la AVL.

2) Les conclusions d'estos òrgans seran sotmeses a la consideració del Ple o de la Junta de Govern, segons corresponga.

Article 46

A fi d'auxiliar els treballs dels acadèmics, la Junta de Govern, a iniciativa pròpia o a proposta d'una Secció o Comissió, podrà encomanar informes o propostes de dictàmens, a presentar per escrit, a persones o institucions de provada competència en la matèria o assumpte que interesse als objectius i finalitats de la AVL.

Article 47

Els resultats de les seccions i comissions i dels treballs encomanats seran registrats en la AVL. Podran ser consultats pels acadèmics i seran d'accés públic en els termes que aprove el Ple i la legislació vigent. En la Memòria Anual de la institució haurà de figurar la llista de les activitats realitzades per la AVL..

CAPÍTOL I

De les seccions

Article 48

Les seccions són òrgans col·legiats estables creats pel Ple, que atenen amb caràcter general les competències bàsiques atribuïdes a la AVL.

Article 49

El Ple podrà crear Seccions, fixarà les seues funcions i especificarà les competències de cadascuna entre les que té atribuïdes en l'article 7 de la Llei de Creació de la AVL.

Article 50

Cada secció estarà formada pels acadèmics que decidisca el Ple, tenint en compte criteris de competència i especialització, preferències personals i equilibri entre les diferents seccions, els quals n'elegiran, d'entre ells, un president i un secretari.

CAPÍTOL II

De les comissions

Article 51

1. Les comissions són òrgans de caràcter eventual que pot crear el Ple amb una finalitat concreta, acomplida la qual s'extingirà

2. El Ple determinarà la creació de les comissions, les funcions específiques que li corresponen, i el règim de sessions ordinàries, així com la composició i els criteris d'adscripció dels acadèmics i d'elecció del president i del secretari.

3. La constitució de les comissions es durà a terme per acord del Ple.

Article 52

1. Les comissions celebraran la primera reunió en el termini de quinze dies des de la seua constitució.

2. En la primera reunió elegiran entre els seus membres el president i el secretari de la Comissió.

3. No podran reunir-se coincidint amb una sessió del Ple.

TÍTOL V

De les relacions externes de l'Acadèmia

Article 53

1. A més de la direcció i dinamització dels processos d'estudi, debat i deliberació de la AVL i la coordinació dels treballs dels acadèmics en les seccions i comissions i en el Ple és tasca fonamental de la Presidència i de la Junta de Govern, la projecció externa de les activitats de la AVL.

2. La Presidència i la Junta de Govern auspiciaran les relacions de la AVL amb la Generalitat i la societat valenciana, i vetlaran per la projecció estatal i internacional de la institució.

3. La AVL podrà establir relacions horitzontals amb les diverses entitats normatives de les altres llengües de l'Estat.

4. La AVL també podrà firmar acords i convenis de col·laboració amb altres organismes acadèmics, científics i culturals.

TÍTOL VI

De les normes generals de funcionament

CAPÍTOL I

De les sessions

Article 54

Les sessions dels òrgans col·legiats podran ser:

a) Ordinàries: les que es realitzen en la periodicitat prèviament establida pel Ple, observant sempre els mínims previstos per la Llei de Creació de la AVL.

b) Extraordinàries: les que se celebren sense estar inicialment establides pel Ple. Estes poden tindre caràcter d'urgents.

Article 55

Els òrgans de l'Acadèmia hauran de reunir-se almenys:

a. El Ple, una vegada al trimestre.

b. La Junta de Govern, una vegada al mes.

c. Cada secció, una vegada al mes.

Article 56

Qualsevol sessió respectarà el principi d'unitat d'acte, i es procurarà que acabe el mateix dia que comence.

CAPÍTOL II

De les convocatòries

Article 57

Les sessions ordinàries seran convocades pel president de l'òrgan corresponent.

Article 58

Les sessions extraordinàries seran convocades pel president de l'òrgan i, si és oportú, pel president de la AVL:

a) A iniciativa pròpia.

b) A sol·licitud, almenys, dels següents membres de l'òrgan corresponent: un terç del Ple, dos membres de la Junta de Govern o un terç dels membres de la Secció o de la Comissió. La sol·licitud inclourà els temes a tractar. La sessió haurà de celebrar-se en els quinze dies següents a la data de sol·licitud.

c) Per acord del Ple o de la Junta de Govern, que assenyalarà els temes a tractar i el termini de celebració de la sessió.

Article 59

1. Les convocatòries es realitzaran per escrit, indicant-hi el lloc, dia i hora, l'orde del dia dels temes a tractar i la redacció provisional de l'acta de la sessió anterior.

2. Les convocatòries de les sessions plenàries es cursaran amb set dies d'antelació, com a mínim, a la data d'aquestes. Per raons d'urgència l'esmentat termini podrà reduir-se a quaranta-huit hores. Les convocatòries de la Junta de Govern s'hauran de cursar amb una antelació mínima de 48 hores.

3. La documentació corresponent a la convocatòria del Ple caldrà que estiga disponible per als acadèmics 48 hores abans de la sessió, llevat que siga urgent.

CAPÍTOL III

De l'orde del dia

Article 60

1. L'orde del dia de la sessió l'establix el president convocant. El del Ple es confeccionarà atenent les consideracions de la Junta de Govern, de les seccions i de les comissions

2. Si la convocatòria es fa a petició, almenys, del mínim establit de membres de l'òrgan, caldrà incloure en l'orde del dia els temes indicats pels sol·licitants. El president podrà incloure'n d'altres.

Article 61

El president de la AVL inclourà, en els ordes del dia de les convocatòries ordinàries i extraordinàries del Ple, els temes proposats expressament per un terç dels acadèmics.

Article 62

Una qüestió que no figure inclosa en l'orde del dia només podrà ser objecte de deliberació o acord quan estiguen presents tots els membres de la AVL i siga declarada la urgència del tema pel vot favorable de la majoria absoluta.

CAPÍTOL IV

De la constitució de l'òrgan

Article 63

1. El quòrum mínim perquè es considere vàlida la sessió és de la mitat més un dels membres de dret de l'òrgan, entre els quals es comptaran necessàriament el president i el secretari o els qui els substituïsquen.

2. En cas d'absència o malaltia en el Ple del president i del vicepresident, presidirà la sessió l'acadèmic de més edat. En cas d'absència o malaltia del secretari, el substituirà l'acadèmic més jove. En les seccions i en les comissions se solucionarà l'absència o malaltia del president o del secretari amb els mateixos criteris.

CAPÍTOL V

De les deliberacions

Article 64

En cada òrgan, el president és el responsable d'ordenar el debat i de plantejar les votacions pertinents.

Article 65

1. El president obrirà un torn de paraules, i en concloure'l podrà obrir-ne un altre si així ho estimara. Així mateix, podrà fixar un temps per a cada intervenció.

2. En cas d'assistir al Ple els membres del Govern Valencià o els màxims representants de les institucions de la Generalitat Valenciana, hi podran intervindre, a petició pròpia.

CAPÍTOL VI

De les votacions

Article 66

1. El vot de cada acadèmic és personal i indelegable.

2. Els acords es prenen per votació dels presents en iniciar-se la votació.

3. El vot pot ser positiu, negatiu o abstenció. En tractar-se d'una elecció, el vot podrà ser a favor d'un candidat o candidatura, o en blanc.

4. La votació podrà ser ordinària, nominal o secreta.

5. La votació ordinària és la manifestada públicament.

6. En les reunions del Ple, la votació secreta és preceptiva per a l'elecció d'acadèmics o de càrrecs, i per a les valoracions d'actuacions dels acadèmics. Llevat d'estos casos, s'acceptarà el vot secret a proposta de la presidència, o d'almenys tres acadèmics.

CAPÍTOL VII

Dels acords

Article 67

Els acords es prenen per la majoria absoluta dels membres de dret de l'òrgan.

Article 68

Els acadèmics que discrepen de l'acord majoritari podran anunciar el seu vot particular durant la sessió, formulant-lo per escrit dins del termini dels deu dies següents a la seua adopció. Els acadèmics que hi hagen votat en contra podran adherir-se al vot particular o redactar-ne un de propi, sempre que s'hagen reservat este dret abans de concloure la sessió.

CAPÍTOL VIII

De les actes

Article 69

De les reunions dels òrgans de l'Acadèmia s'estendrà acta, que haurà de contindre els assistents, una breu enumeració de les matèries debatudes, les persones que hi han intervingut, les incidències hagudes, els acords adoptats i els vots particulars, si n'hi ha. Les actes s'aprovaran en la sessió ordinària posterior.

Article 70

L'acta de les reunions que hagen tingut el caràcter de reservades serà custodiada pel secretari. Solament podrà ser coneguda i consultada pels membres de la AVL.

CAPÍTOL IX

De la comunicació dels acords

Article 71

El secretari podrà emetre certificat sobre els acords específics que s'hi hagen adoptat, sense perjuí de la ulterior aprovació de l'acta. En els certificats d'acords adoptats emesos amb anterioritat a l'aprovació de l'acta es farà constar tal circumstància de provisionalitat.

Article 72

1. El Ple de la AVL determinarà, en l'àmbit de les seues competències, les resolucions que han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

2. En tot cas, es publicaran al DOGV les que afecten la normativa lingüística.

TÍTOL VII

De l'organització i els recursos de la AVL

CAPÍTOL I

Del personal

Article 73

La AVL té una plantilla de personal pròpia per a assegurar el millor compliment de les seues funcions i garantir la seua autonomia orgànica i funcional, a fi de preservar l'objectivitat i la independència de la institució.

Article 74

El personal que haja de prestar servicis en la AVL es regirà pel règim jurídic aplicable al personal al servici de la Generalitat.

Article 75

1. La AVL s'estructura en les unitats següents:

- Gabinet de la Presidència.

- Secretaria General Administrativa.

- Unitat de Recursos Lingüísticotècnics

2. El personal estarà adscrit amb caràcter general a la AVL. La Junta de Govern, a proposta del secretari, decidirà la ubicació dels llocs de treball en les unitats administratives que estime, en cada cas, ateses les necessitats corresponents.

Article 76

1. El Gabinet de la Presidència és la unitat de suport i assistència immediata de la Presidència, de la qual depén directament.

2. El Ple, a proposta de la Presidència, decidirà la seua estructura.

Article 77

La Secretaria General Administrativa és la unitat que atén l'administració general de la AVL, ateses les instruccions i indicacions de la Junta de Govern i, especialment, del secretari de la AVL, amb les funcions següents:

a) Dur un Registre de disposicions legislatives que afecten la AVL.

b) Preparar el projecte de Memòria Anual de la institució.

c) Coordinar el treball dels diferents servicis de la AVL.

d) Dirigir i custodiar l'arxiu de documents.

e) Dur la comptabilitat i la gestió econòmica de la AVL seguint les instruccions de la Junta de Govern i, especialment, del tresorer.

f) Preparar l'avantprojecte de pressupostos de la AVL.

g) Qualsevol altra que li corresponga pel present Reglament o que li encomane el Ple, la Presidència o la Junta de Govern.

Article 78

El lletrat-secretari general té les funcions següents:

a) Dirigir l'execució de les funcions de la Secretaria General Administrativa.

b) Prestar l'assessorament jurídic a la AVL i dur els expedients d'acord amb la Junta de Govern.

c) Exercir directament la direcció del personal al servici de la AVL seguint les instruccions i indicacions de la Junta de Govern i, especialment, les del secretari de la AVL.

d) Assistir a les reunions del Ple, de la Junta de Govern i dels restants òrgans de la AVL acompanyat, si és el cas, dels tècnics en gestió de la AVL o delegant en ells.

e) Tindre cura dels registres generals d'entrada i d'eixida.

f) Dur els registres d'Activitats i de Béns Patrimonials dels acadèmics.

g) Actuar com a instructor en els expedients que puguen incoar-se amb motiu de faltes comeses pel personal al servici de la AVL, així com elevar a la Junta de Govern la proposta de resolució corresponent.

h) Qualsevol altra que li corresponga pel present Reglament o que li encomane el Ple, la Presidència o la Junta de Govern.

Article 79

1. El lletrat-secretari general serà nomenat per la Presidència a proposta de la Junta de Govern.

2. El seu nomenament implicarà la declaració de l'interessat en la situació que li corresponga legalment.

3. El lletrat-secretari general desenrotllarà la seua activitat amb dedicació exclusiva i el seu càrrec serà incompatible amb qualsevol altre lloc, professió o activitat, públics o privats, per compte propi o alié, a excepció de l'administració del patrimoni personal o familiar i de la docència o investigació jurídica, així com la producció i creació literària, artística, científica i tècnica, i les publicacions derivades que se'n deriven.

Article 80

Segons el Ple determine per a cada lloc de treball, tot el personal de la AVL tindrà com a requisit acreditar els coneixements de valencià que acorde el Ple.

CAPÍTOL II

Del règim patrimonial i econòmic

Article 81

La AVL, institució de la Generalitat Valenciana que gaudix de personalitat jurídica pròpia, per al compliment de les seues finalitats i per a garantir la seua autonomia pressupostària, a fi de preservar l'objectivitat i la independència de la institució, disposarà dels mitjans materials i recursos econòmics següents:

a) Les consignacions previstes en els pressupostos de la Generalitat.

b) Els béns que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o per qualsevol altra administració pública, així com els que, per qualsevol títol, formen part del seu patrimoni.

c) Els productes i rendes del seu patrimoni.

d) Els ingressos que obtinga, com a contraprestació dels seus servicis, activitats o productes.

e) Les subvencions, herències, llegats, donacions, patrocinis i qualsevol altra aportació voluntària de les entitats o organismes públics o privats, així com dels particulars.

f) Els crèdits, préstecs i altres operacions que puga concertar, amb l'autorització prèvia del Consell.

g) Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.

Article 82

El pressupost de la AVL, una vegada aprovat pel Consell, s'integrarà com a Secció en el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.

Article 83

La AVL podrà adquirir els béns que, de forma legal, acorde el Ple.

TÍTOL VIII

De la reforma del Reglament

Article 84

1. A iniciativa de la Presidència o a petició d'un terç dels acadèmics podrà plantejar-se la modificació d'este Reglament, que haurà de ser aprovada per la majoria absoluta dels membres de la AVL.

2. Una vegada adoptat este acord, la proposta de modificació s'elevarà al Consell de la Generalitat perquè siga aprovada definitivament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Este Reglament pot ser desenrotllat per normes internes aprovades pel Ple a proposta de la Junta de Govern.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

La AVL començarà a exercir plenament les seues funcions quan dispose dels mitjans personals i materials adequats. El Ple indicarà el moment en què es donen estes circumstàncies.

Segona

La AVL, fins al moment en què dispose d'una seu pròpia, tindrà el seu domicili en el Monestir de Sant Miquel i dels Reis, avinguda de la Constitució, 284, València.