Legislació lingüística - cdlpv

dogv 4057, 03.08.2001

DECRET 10/2001, de 31 de juliol de 2001, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es nomena la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2001/S7857]

El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió del dia 31 de juliol de 2001, va procedir a l'elecció del president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, d'acord amb el que estableix l'article 18.1 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'esmentada Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Així mateix, l'apartat 2n de l'esmentat article estableix que «el president elegit serà nomenat per Decret del president de la Generalitat i prendrà possessió del seu càrrec en acte públic i solemne».

Per tant, de conformitat amb el que estableix l'article 18 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua,

DECRETE

Article únic

Nomenar presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per un període de cinc anys, la senyora Ascensión Figueres Górriz.

València, 31 de juliol de 2001

El president de la Generalitat Valenciana

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO