DOGV 4.167, 14.01.2002

 

DECRET 1/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la plantilla del personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2002/X230]

La Llei 7/1998, de 16 de setembre, va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a institució de la Generalitat Valenciana, que té la funció de determinar i elaborar, si és procedent, la normativa lingüística de l'idioma valencià, així com vetlar pel valencià, partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com la normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló.

Aquesta institució, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i exerceix les funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària, necessita en tot cas uns mitjans personals al seu servei, els quals han d'estar reflectits en la plantilla orgànica de la institució.

El personal que preste els seus serveis en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, segons que determina l'article 32 de la Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, es regirà pel règim jurídic aplicable al personal al servei de la Generalitat Valenciana.

El text refós de la Llei de Funció Publica Valenciana, en el seu article 15, estableix que els llocs de treball, segons la naturalesa de les seues funcions o tasques, distingiran els corresponents a funcionaris d'administració general i especial, així com personal laboral i eventual. En el paràgraf segon d'aquest mateix article s'estableixen els requisits que han de figurar en les relacions de llocs de treball.

El 15 d'octubre de 2001, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua acordà proposar al Govern Valencià la plantilla del personal al servei de la institució esmentada, i donat que aquesta compleix el que es determina en la matèria, de conformitat amb el que disposa l'article 16.i) de la Llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de gener de 2002,

DECRETE

Aprovar la plantilla del personal al servei de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que figura en l'annex.

 

València, 8 de gener de 2002

 

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

 

ANNEX

 

Funcions dels llocs de treball dels funcionaris al servici de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

001. SECRETARI GENERAL-LLETRAT

Programar, dirigir, supervisar i retre comptes dels resultats, respecte de les funcions que tinga encomanades segons el Reglament de l'Acadèmia.

– Dirigir coordinar les unitats inferiors.

002.TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE PERSONAL

Formular informes i propostes de resolució en matèria de personal, contractació administrativa i assumptes generals.

– Gestionar els expedients propis d'estes matèries.

– Supervisar i coordinar les tasques del personal adscrit a la mateixa àrea funcional.

003. TÈCNIC EN GESTIÓ ECONOMICOPRESSUPOSTÀRIA

Formular informes i propostes de resolució en matèria economicopressupostària.

– Gestionar els expedients propis d'estes matèries.

– Supervisar i coordinar les funcions del personal adscrit a la mateixa àrea funcional.

004. DOCUMENTALISTA-ARXIVER-BIBLIOTECARI

Catalogar i classificar els fons bibliogràfics.

– Inscriure en el registre les adquisicions i les publicacions.

– Dur la gestió de les noves adquisicions de fons.

– Efectuar el buidatge dels fons.

– Dissenyar i mantindre el sistema d'informació automatitzada de la documentació general i específica de la institució.

005. ANALISTA-PROGRAMADOR

Anàlisi orgànic d'aplicacions informàtiques conjuntament amb el desenrotllament i posada a punt dels programes necessaris per a la seua implantació.

– Documentació de les aplicacions.

– Participació en els plans de formació d'usuaris a nivell del maneig d'aplicacions.

– Desenrotllament de les activitats davall la direcció dels analistes d'aplicacions encarregats del disseny de 1'aplicació.

006. SECRETARIA ADJUNTA AL SECRETARI GENERAL-LLETRAT

Realitzar la tramitació administrativa dels expedients de la unitat a la qual està adscrit, així com dur-ne el control i seguiment.

007. CAP DE SECRETARIA

Les pròpies d'una secretaria d'alt càrrec.

– La direcció i la coordinació de tot el personal adscrit a la secretaria.

– L'adaptació de la seua jornada de treball a la de l'alt càrrec al qual està adscrit.

008. CAP DE NEGOCIAT ECONÒMIC, ADMINISTRATIU I DE PERSONAL

Les descrites a continuació i altres implícites al lloc, que exigisquen tindre un nivell de coneixements i esforç similars, en relació amb les matèries pròpies de la unitat.

– Seguiment i impuls de funcions en els procediments administratius, executant les actuacions de tràmit.

– Preparació i suport de les actuacions, informes i resolucions de la unitat de nivell superior a la qual estiga adscrit/a.

– Programar, dirigir i supervisar 1'activitat del Negociat.

009-010-011. AUXILIAR DE GESTIÓ

Maneig d'equips i instruments ofimàtics.

Atenció i informació al públic.

– Classificació i arxiu de documents.

– Execució i seguiment de les tasques i procediments administratius de tràmit.

– Comprovació i supervisió de dades.

– Qualsevol altra accessòria a estes, que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç similars en relació amb el contingut del lloc.

012. ORDENANÇA-SUBALTERN

Trasllat de documents i objectes no pesats.

– Maneig de fotocopiadores i altres màquines anàlogues.

– Control d'accessos als edificis i dependències i atenció al públic.

– Obertura i tancament de centres i edificis, amb les funcions inherents.

– Qualsevol altra funció subalterna, accessòria a estes, que implique nivells de coneixement, habilitat i esforç similars en relació amb el contingut del lloc.