verb

·       Desinčncies verbals balears: en juliol de 1999 s’ha modificat el punt 2 de l’acord de 1992 que indicava la forma de la segona i tercera conjugacions. Ara reb* > rep[MABC1] . Veg. l’acord complet.


 [MABC1] 2. Els verbs regulars de les conjugacions segona i tercera (purs) no prenen tampoc cap terminació per a la persona 1: bat, admet, ret, romp, puny, sent, mor, dorm, bull, etc. La persona 1 de fugir és fuig, com en els casos semblants de l'epígraf 1.3.

Les formes de la persona 1 dels verbs de les conjugacions segona i tercera (purs) amb els radicals acabats en -b o -d s'escriuen, respectivament, amb -p o -t finals, talment com les formes de la persona 3: cap, decep, rep, put.