ticker

·       (El País 5.1.98) Variació mínima que pot experimentar la cotització d’un valor.