terraplé de suport

·       Segons el dvisual, part d’una presa de terra (obra hidràulica fixa que reté l’aigua) situada a la banda de retenció, consistent en una plataforma de terra sobreposada que s’alça en rampa des del fons de la presa i que constitueix l’obstacle al curs de l’aigua. Esta format per un talús consolidat/cast. talud consolidado (en contacte amb l’aigua) i un mur de coronament/cast. espaldón (part superior).

·       En castellà (dvisual), macizo de apoyo.