suplido

·       Al Diccionari de la negociació col·lectiva (Generalitat de Cat. Dept. de Treball) posa: abonament de despeses, cast. suplidos // Retribució extrasalarial que percep un treballador en compensació de certes despeses ocasionades per la utilització de béns propis en l'exercici de l'activitat laboral (Zèfir 02.07.2002).

·       1. (drae)  2. m. Anticipo que se hace por cuenta y cargo de otra persona, con ocasión de mandato o trabajos profesionales. Ú. m. en pl.

·       (djur) suplido ® bestreta [Traducció per a aquesta accepció primera (drae)]

·       2. (dmoliner) (adj.; poco u.) Puesto porque faltaba: ‘Cien pesetas por pólizas y timbres suplidos’.

·       [96/6146ctas] suplement // [96/4513ctas] complement

·       Pertany al camp temàtic de l’economia, als treballadors de caixa, i es refereix a la quantitat que se’ls dóna per a preveure la falta d’alguna quantitat en algun error de comptes (el menyscapte de diners). No sé si l’han de reposar. La definició de suplement sembla adequada per a traduir aquest concepte (si no en trobe cap altra), (dval) suplement m. 1. Allò que s’afegeix a una cosa per [a] fer-la més completa.

·       (uji) suplido : bestreta.