suplementació*

·      Silla: «Incoar expedient de reconeixement de crèdit mitjançant suplementació de la partida ...».

·      Ø gdlc.