subsolar

      (diec/=gdlc) v. tr. Solcar amb el subsolador. Subsolar un camp.

      drae, dec.