slat*

·      Terme anglés del camp de la producció ramadera [97/C12022capa]: «– L’adequació de les instal·lacions per a l’eliminació higiènica d’excrecions i purins (desguassos, reixetes, slats, fosses de purins, cisternes) i per a la reducció d’olors en granges.»

·      (oxford) a long thin narrow piece of wood, metal or plastic, esp. one of a series in a piece of forniture, a fence, etc.