fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

rodar

  1. Els diccionaris no recullen el significat 'tancar una parcel·la amb obra, tela metàl·lica, etc.' Per exemple: «S'ha rodat el bancal perquè hi entraven a furtar» (Zèfir, 22.03.2002). L'Àngel Alexandre (la Valldigna) informa que coneix aquest ús, i a més, ens comunica (2004) que el DCVB, que no recull el verb rodar, sí que recull en el terme rodat: ║ «4. m. Tancat de canyes, mates o altra cosa; cast. albitana, cercado, cerca (Escrig-Ll., Martí G. Dicc.)», d'on podem explicar l'accepció del verb.