retrotraure

·      [96/3162cap;dog10abril] «retrotraure les actuacions al moment previ a l’exclusió»; amb el significat de ‘fer tornar arrere les actuacions’, que em sembla que no recullen els diccionaris en català.

·      (dec) retrotreure v tr 1 Fingir que una cosa ha passat en un temps anterior a aquell en què realment s’ha esdevingut. 2 dr Donar efecte a una llei des d’una data anterior a la de la seua publicació.