reperfilado*

·       ... del firme/de taludes/de bordes: veg. rectificació (de ferms, talussos, vores).