refrentado*

·      [96/1876ccec] « Assaig de resistència a compressió simple en roques, fins i tot tallament i encarament» / « Ensayo de resistencia a compresión simple en rocas, incluso tallado y refrentado»

·      No hi ha refrentar* tampoc en el drae.

·      (dcons) refrentar recapçar / recapçar v. tr. En una proveta cilíndrica de les que serveixen per a comprovar la resistència d’un formigó, fer amb sofre fos un acabat que proporciona als dos estrems de la proveta superfícies planes, contínues, paral·leles i normals al seu eix.

·      (dtaller) refrentado escairament / escairar1 / es escuadrar / fr équerrer / en square, to // Tallar, disposar alguna cosa de manera que els seus costats formin angle recte. // escairar2 / es escuadrar / fr mettre en équerre / en square, to // Posar a escaire una peça // escairar3 / es refrentar / fr dresser / en face, to // Mecanitzar en el torn la superfície frontal d’una peça, mitjançant l’avanç transversal de l’eina, per deixar-la plana.