referčncia

ˇ      (dorttéc, pŕg. 49, 3. Referencia a apartados o subapartados) Quan la remissió es fa a un apartat numerat amb un dígit i a un apartat o subapartat numerat amb lletra, aquesta lletra es pot escriure de tres formes: apegada al dígit (ex.: 1a); amb un espai entre ells (ex.: 1 a); o separats amb una coma (ex.: 1, a). La lletra en cursiva en tots els casos.

ˇ      Veg. parčntesi.