rectificació

·      [Maribel21juny96](dcarret) ... del ferm/de talussos/de vores:

·      rectificació de talussos f / es reperfilado de taludes m / fr purge (des talus) f / en trimming of slopes n // operació de repassar la superfície d’un talús per evitar que se’n desprengui material, especialment les roques o pedres que estan si cau no cau.

·      rectificació de vores f / es rectificación de bordes, reperfilado de bordes f, m / fr délignage, délignement m,m // en verge trimming at edge of carriageway n // Operació de repassar les característiques geomètriques dels vorals i cunetes d’una carretera.

·      rectificació del ferm f / es reperfilado del firme m / fr reprofilage m / en reshaping n // Operació de restitució del perfil longitudinal i especialment transversal correctes d’una calçada, afegint-hi materials o fresant-ne els sobrers.