Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

recollir

  1. S'han estés per a este verb (i per al sinònim arreplegar) en el llenguatge jurídic dos accepcions per extensió que no apareixen en els diccionaris i que tenen un significat, per una banda, semblant a 'establir' o 'incloure', i per una altra banda, més acostat a 'tindre en compte' o 'ajustar-se'. Per exemple:

    50.5  Els quòrums que recullen els apartats anteriors d'aquest article per a l'adopció d'acords s'entenen fixats sense perjudici del que disposin a aquest respecte els estatuts, que poden establir quòrums reforçats per a determinades matèries. (Decret 287/2003, de la Generalitat de Catalunya)

    En les normes d’elaboració d’aquests comptes s’han inclòs alguns apartats que recullen la forma en què les fundacions han d’elaborar els models de comptes anuals. (Decret 43/2003, de la Generalitat de Catalunya)

    (sentències de 13 d'octubre de 1994, 12 de gener de 1999 i 21 d'octubre de 1996 i interlocutòria d'aquesta Sala de 3 d'octubre de 1996, que recullen el criteri jurisprudencial que ha establert la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta matèria) (Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 5 de juliol de 1999, núm. 18/1999)

  2. En castellà, el gduea (s. v. recoger) inclou en part estos sentits:
    9. Contener o incluir el contenido de algo en algún lugar o espacio: En esta antigua fábrica se abrirá un museo que recoja la obra de los dos pintores. También se usa en este sentido con referencia a un texto, una obra literaria o artística, etc.: De ahí que la ley recoja otros aspectos relativos al voluntariado.