Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

rastell bisellat

 1. Rastell format per pedres amb un bisell en la part que dóna a la calçada. S'utilitza amb la finalitat de facilitar l'accés dels vehicles:

  Si bé la forma rastell bisellat seria la proposta més comuna al País Valencià, només hem documentat l'aproximació parcial següent (corresponent a una traducció literal de l'espanyol:

  2.5 Les tarifes anteriors s'incrementaran en un 10 % quan el rastell estiga bisellat i, si n'hi ha gual —depressió de la vorera—, el 20 %. En cas de renúncia a l'entrada de vehicles s'haurà de reposar la vorera i el rastell a la seua forma original.
  (Ajuntament d'Alzira, bopv núm. 310, 30.12.2006 [ pdf])

  Sí que hem documentat, però, les possibilitats alternatives amb el sinònim vorada, com ara vorada bisellada, vorada rebaixada (o també rebaix en la vorada); i entrant dins de les possibilitats de les vorades, també hi ha la vorada remuntable rebaixada:

  Article 6. Per tal de poder obtenir l’autorització de gual l’interessat haurà de procedir a la sol*licitud conjunta de la llicència d’obres per tal de procedir a efectuar les obres corresponents per a la col·locació de la vorada bisellada, si s’escau, per facilitar l’accés al local.
  (Ordenança reguladora de la reserva de via pública per a guals, Ajuntament de Martorell [pdf]; consulta: 07.09.2007)


  5. La quota de la taxa per reposició de voreres i/o vorades es regularà de la forma següent:
  a) Per cada reposició de vorera rebaixada, per m2 .................. 46,62 €
  b) Per cada reposició de vorada rebaixada, vorada ................. 25,51 €
  (Ajuntament de Vilafranca del Penedès [pdf]; consulta: 07.09.2007)


  Document: RE núm. 1239 el dia 24-3-2003
  Emplaçament: Verneda, núm. 35
  Descripció: rebaix de la vorada
  Prescripcions tècniques: El tall de la vorada s'haurà de realitzar amb cura per tal que quedi ben acabada i es col.loquin unes tires reflectants verticals tant a l'inici com al final de la vorada que es rebaixa
  (Ajuntament de Cassà de la Selva [pdf]; consulta: 07.09.2007)


  Vorada remuntable rebaixada - Ajuntament de Girona:

  Vorada remuntable rebaixada


 2. En alguns ajuntaments valencians (Almenara, Alzira, Canals, Sant Vicent del Raspeig, València) ha aparegut en espanyol el terme pinto (que no hem aconseguit documentar en obres de referència) per a indicar el bisell:

  a) Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que no invadan la banda libre peatonal y mantengan alineada en todo su perímetro el encintado de aceras. También han de permitir en casos extremos bordillo montable.

  El bordillo será de 4 cms de pinto, visel visto. El desarrollo máximo de la rampa de acceso será de120 cms, sin invadir la banda libre peatonal.
  (Ajuntament de València [pdf], Ordenanza de accesibilidad en el medio urbano del municipio de valencia, bopv de 23.11.2006; [escriuen erròniament en espanyol *visel en lloc de bisel)


  Que efectuada inspección se observa que el pinto existente entre el pavimento asfáltico y la cara superior del bordillo es de 2,5 cm.
  (Informe de l'arquitecte municipal de l'Ajuntament d'Almenara, 2003 [ pdf])