què

·      (Solà, Avui, «Cultura», 26.11.98) Sobre l’estructura de la frase ¿Què t’ha fet pensar això? En aquesta oració el mot què tant pot ser subjecte com complement directe. Diu Solà que el pronom interrogatiu què inicial se sent com a complement directe, no pas com a subjecte, almenys en la construcció adduïda. És totalment normal ¿Què t’han pres?, on què és complement. En el primer cas, amb una coma es pot fer que el subjecte no siga l’interrogatiu, però sí el complement: ¿Què t’ha fet pensar, això?

·      A més, hi ha casos normals de què  complement, però es tracta de construccions amb verbs que tenen un subjecte que es comporta com un complement: ¿Què hi ha? ¿Què passa?  La manera normal d’escriure les frases problemàtiques és ¿Què és el que t’ha fet pensar això? ¿Què és el que t’ha fet dir que sí?  Fins i tot en el cas que hi haguera ambigüitat amb aquesta construcció última, es podria solucionar amb la introducció de la coma abans del subjecte.