Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

proveyente*

 1. Aquest adjectiu castellà no apareix en els diccionari habituals. S'està estenent en el camp jurídic (i administratiu) per a fer referència a la instància judicial o autoritat que ha dictat una sentència, providència (o provisió) o resolució.
 2. En català podria ser provisor -ra / proveïdor -ra, que són derivats de proveir:
  (gdlc) proveir [...] 2 tr 1 Resoldre, tramitar, un afer. Proveir una qüestió en justícia. 2 DR PROC Dictar un jutge o tribunal una provisió.
  docv núm. 5.896, 19.11.2008 [pdf]
  [...] i una vegada haja transcorregut este termini, tant si s’han presentat al·legacions com no, que es trameten les actuacions a la provisora perquè les resolga.[...] y transcurrido dicho plazo, habiéndose o no presentado alegaciones, y pásense las actuaciones a la proveyente para su resolución.
 3. La resposta del Cercaterm (28.11.2008) mos deixa un poc sorpresos:
  Les denominacions recomanades en català per a fer referència a la resolució dictada per un jutge o per un tribunal per a la tramitació d'un afer són providència o provisió. La locució verbal que s'hi relaciona és dictar una providència o dictar una provisió. La forma castellana proveyente no es recull en les obres de referència i els especialistes catalanoparlants de l'àmbit jurídic asseguren que no s'utilitza. Tenint en compte tota aquesta informació, us proposem solucions contextuals com ara «que dicta una providència» o «que dicta una provisió».
  Això que «asseguren que no s'utilitza», indica que és una novetat que s'està estenent —novetat que sembla vindre de Sud-amèrica—. A més contrasta amb el fet que apareix en la documentació jurídica (o judicial) que podem trobar en la xarxa i que es publica, com hem mostrat més amunt, en els diaris oficials. De fet, podem trobar el documentació judicial catalana i en el mateix dogc (núm. 5.103, 03.04.2008; `[pdf]). En tot cas, la resposta dóna opcions adaptables i confirma l'enfocament i l'opció utilitzada pel docv.