prospeccionar*

ˇ      El verb correcte és prospectar.