prorrateo de foros

·      (LliD 4, pŕg. 219) «[E]l prorrateig té per objecte esbrinar la renda que correspon ser satisfeta per cadascun dels qui empriven les finques, i nomenar d’entre aquests censataris un cap que reuneixi totes les fraccions i porti la renda total al censaler.» Per tant, proposa (Joan Ramón Solé i Durany) la forma prorrateig de cens.

·      Segons LliD, 4, pŕg. 219, foro és un cens que cal pagar per l’empriu.

·      Veg. prorrateig de cens.