Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

plurianual

 1. En català (diec, dec93, dval), 'que té lloc diverses vegades a l'any'. El Salt 2.0, però, inclou una segona accepció:
  2. adj. Que afecta més d'un any.

  Pel que fa a la distinció entre bianual i bienal, vegeu la fitxa.

  En castellà (vox, gduea) significa 'que s'estén durant diversos anys, que dura diversos anys'; En canvi, e

 2. Sobre la manera d'indicar 'que dura diversos anys', Roser Vernet-IEC (22.08.2000) m'ha contestat:
  Plurianual té el significat que recull el DIEC i que es correspon amb el dels adjectius acabats en -anual, 'que te lloc x vegades l'any'. Amb el significat de 'que dura x anys', 'que té lloc cada x anys', pròpia dels adjectius acabats en -ennal, hauríem de dir pluriennal (vg. biennal, quinquennal, etc.). Pluriennal es pot usar en el sentit esmentat, però només s'hauria d'emprar quan fos del tot necessari i el context no permetés fer servir els mots biennal, triennal, etc. La CL està d'acord en acceptar pluriennal com a part del sistema -anual / -ennal, però sembla precipitat donar-lo d'alta en diec.
 3. Segons el (gdlc):
  pluriennal adj bot Perenne.
 4. D'altra banda, queda per aclarir multianual, que tampoc apareix recollit en els diccionaris. En canvi, en el número 22 del Butlletí de la Scaterm (gener-febrer 2011), Marc Font inclou el comentari següent:

  L’adjectiu interanual a l’ombra del diccionari

  Sovint els parlants trobem a faltar paraules en els diccionaris. Sabem que no tots els mots poden estar recollits en les obres lexicogràfiques de referència, però així i tot pot sorprendre’ns una absència lèxica determinada, sobretot quan es tracta de paraules ben formades i molt esteses en l’ús. Un bon exemple n’és interanual, un adjectiu format amb l’adjunció del prefix inter a l’adjectiu anual , que no ha rebut la benedicció del diccionari normatiu però que apareix documentat a l’Observatori de Neologia amb regularitat des que inicià les activitats l’any 1988. També el cercador Google ens informa de la gran presènciapel que fa a l’ús de interanual (44.600 ocurrències en pàgines de llengua catalana) i per això ens hem volgut referir a aquest adjectiu que, a més, és important en la formació d’unitats terminològiques.

  IPC interanual, taxa interanual, inflació interanual, índex interanual, descens interanual, caiguda interanual, termes interanuals, ingressos interanuals i un llarg etcètera d’exemples ens demostren que l’adjectiu interanual és necessari en el llenguatge de l’economia. El diccionari normatiu no inclou interanual formant part de cap dels termes sintagmàtics esmentats, però els mateixos economistes confirmarien el gran ús d’aquest adjectiu no recollit per la normativa i, senzillament, deixarien constància de la necessitat de comparar les taxes, la inflació, els índexs, les caigudes i els augments interanuals, és a dir, d’aquest any en relació amb l’any anterior.

  És evident que la normativa no pot obrir la porta a tots els mots. D’aquesta manera, si una gran part de les paraules noves, que neixen de les regles de formació més productives (prefixació, per exemple), tenen un significat molt previsible i ben transparent, és molt probable que el diccionari no les reculli. Cal, en efecte, delimitar l’acolliment lingüístic, però l’adopció normativa de paraules morfològicament idèntiques a interanual no ens deixa entreveure el perquè del vistiplau normatiu a paraules com ara interatòmic, intercel·lular, interconfessional, interfàsic i, a part de moltes més, bianual i plurianual. Pot ser que la predictibilitat semàntica exclogui l’acceptació de interanual, malgrat que la semàntica de bianual i de plurianual sigui encara més predictible. Sigui com sigui, la inclusió de interanual faria que els especialistes —i els no-especialistes també— poguéssim fer servir interanual sense trobar-lo a faltar en el diccionari.

 5. Criteris de la Universitat de Barcelona (2004):

  plurianual o pluriennal?

  Si bé l'adjectiu anual significa tant 'que s'esdevé un cop l'any' com 'que s'esdevé cada any; que dura un any', en períodes d'anys superiors hi acostuma a haver una paraula per a cada significat.

  • Així, es parla de bianual, trianual i quadrianual per indicar que una cosa s'esdevé dues, tres o quatre vegades l'any, respectivament.

   La publicació d'aquesta revista és bianual: un número surt al mes de gener i l'altre, al mes de juny.

  • Paral·lelament, es diu que alguna cosa és plurianual quan s'esdevé diverses vegades en un any.

   La convocatòria d'aquest examen és plurianual.

  • Cal no abusar de l'adjectiu plurianual, i substituir-lo sempre que sigui possible per algun dels que indiquen un nombre més concret de vegades l'any.

  • En canvi, es parla de biennal, triennal, quadriennal i quinquennal per indicar que una cosa dura dos, tres, quatre o cinc anys, o bé que s'esdevé cada dos, tres, quatre o cinc anys, respectivament.

   Els programes de doctorat són biennals.

  Paral·lelament, es diu que és pluriennal tot el que dura més d'un any o tot el que té lloc cada x anys.

  S'ha negociat el Pla pluriennal d'inversions per al període 2001-2006.

  Els cicles universitaris són pluriennals.

  Com en el cas anterior, cal no abusar de l'adjectiu pluriennal, i se n'ha d'evitar l'ús sempre que sigui substituïble per un altre adjectiu acabat en -ennal que indiqui un nombre d'anys més concret.

  Bibliografia
  RUAIX, J. Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix editor, 1996, pàg. 238.
  BRUGUERA, J. Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000 (El Calidoscopi), pàg. 51.