Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

parresia*

 1. Terme que no recullen els diccionaris catalans i que designa una figura retòrica consistent en afalagar amb allò que més aviat semblen insults. Segons la definció del drae:
  1. f. Ret. Figura que consiste en aparentar que se habla audaz y libremente al decir cosas, ofensivas al parecer, y en realidad gratas o halagüeñas para aquel a quien se le dicen.
  El Cercaterm (maig 2008, sense definició) proposa:
  ca parresia, f
  es parresia
  fr parrhesie
  en parrhesia
  Trobem en anglés, amb el The Collaborative International Dictionary of English:
  Parrhesia \Par*rhe"si*a\, n. [NL., fr. Gr. ?; para` beside, beyond + ? a speaking.] (Rhet.) Boldness or freedom of speech. [1913 Webster]
  A més, la Wikipedia en dóna una descripció una mica més detallada.