paredre*

      Terme que utilitza Enric Sria (L'espill de Janus, pg. 257).

      gdlc, dval.