obrar por sí mismo

·      Es tradueix per actuar en nom propi, malgrat que aquest ús del verb obrar s’use en algunes definicions del dlc (atemptat, emancipació, estat civil, furiós, incapacitat, procuració o tutor). (LliÚs 5)