mestre d’obres

·      dogv: obrer  (cast. albañil) – oficial d’obrer (cast. oficial de albañil) – peó/manobre (cast. peón/manobre).

·      En el dogv (13.05.97) havíem arribat a una distribució del camp dels treballadors de l’obra (seguint el que diu el dval): mestre d’obres (cast. albañil) – paleta (cast. oficial de albañil) – manobre (cast. peón de albañil). Però al mes següent vam decidir una altra distribució, moguts per la voluntat de no perdre precisament la paraula més viva en aquest camp, tenint en compte l’equivalència que dóna el Diccionari visual de la construcció (no hem de deixar que una manca terminològica del dval ens lligue les paraules): obrer  (cast. albañil) – oficial d’obrer (cast. oficial de albañil) – peó/manobre (cast. peón/manobre).

·      En realitat tot açò està una mica embolicat perquè l’obrer és el mestre de cases, però també és el paleta dialectalment.

·      (dfullana) mestre m / – de cases Qui es dedica a treballs de construcció d’edificis. Maestro albañil. / – d’obres El qui coneix bé l’ofici de construir edificis i dirigeix els treballs d’una obra. Alarife, maestro de obras. / – de paleta Mestre de cases. / – de picapedrers Mestre de cases.

·      (dfullana) obrer m El qui treballa en un ofici manual, i especialment si treballa a sou d’altri. Obrero. / – de cases Paleta, picapedrer. Albañil. / – de vila Mestre de cases, paleta. Albañil.

·      (dfullana) paleta m. Oficial de picapedrer, mestre de cases, mestre de paleta. Albañil.

·      (dfullana) picapedrer m El qui té per ofici construir cases; paleta que també sap picar i tallar les pedres que ordinàriament es necessiten. Albañil.

·       (dvisual) 6.14.9 paleta, obrer, picapedrer / albañil, obrero

·      (dvisual) 6.14.25 manobre, peó / peón, manobre

·      L’article 175.2 del Text Refós en Matèria de Règim Local (RDL 791/1986) diu: es classificaran [el personal d’oficis de les corporacions locals], dins de cada ofici, indústria o art, en encarregat, mestre, oficial, ajudant i operari.