Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

mateix -xa

 1. Segons la definició del Salt 2.0 (que completem amb el GDLC):

  1. a. adj. [usat davant el nom] Que és una sola cosa en casos diversos. Tots els llibres són del mateix autor. Ens vorem demà a la mateixa hora. Este home és el mateix que vaig trobar ahir.

  b. adj. [usat davant del nom] Idèntic. Hem comprat un cotxe de la mateixa marca. Les dos cosines tenen la mateixa edat. Li ho ha venut pel mateix preu que ho havia comprat ell. Són bessons, però no tenen la mateixa manera de ser.

  c. el mateix La mateixa cosa. A mi em va contestar el mateix que a tu. Ens ha regalat el mateix.

  d. mateix que De la mateixa manera que, com si. Feia una cara mateix que estava malalt.

  e. no ser (algú) el mateix Expressió usada per a manifestar que una persona ha fet un gran canvi, que el seu aspecte, el seu comportament, etc., no és igual que abans. Ha tornat, però no és el mateix. Ja no és la mateixa, abans s'hauria enfadat moltíssim.

  2. a. adj. Usat emfàticament per a remarcar que es tracta de la cosa que s'anomena i no d'una altra, o que allò que es diu és exactament així. El mateix president li donarà la resposta.

  b. adj. [posposat a un pronom o a certs adverbis] Ell mateix m'ho va dir. M'has de contestar ara mateix.

  c. adj. [posposat a un substantiu, com a forma invariable] Va tindre el bebé en el cotxe mateix.

  d. adj. Propi, exclusivament d'una persona i no de cap altra. Els van furtar en la seua mateixa casa.

  e. ser (algú) el mateix dimoni (o el mateix desorde, o la mateixa innocència, o la mateixa puntualitat, etc.) Ser extremament roín o entremaliat, desordenat, innocent, puntual, etc.

  [GDLC] això mateix! [usat sovint iròn] Justa la fusta!

  3. adj. Posposat a un pronom o a certs adverbis i substantius (com a forma invariable) expressa que la cosa que designen és aquella, com podria ser qualsevol altra del mateix gènere, sense raó per a la preferència; equival a per exemple. Pot fer-ho qualsevol: tu mateix. Posa't la camisa blanca mateix. Anem a berenar ací mateix.

  4. adj. Posposat a un pronom indica a algú que ell és el responsable del que fa, que haurà d'assumir-ne les conseqüències. Si no em feu cas, vosaltres mateixos. Ell mateix que vinga: ja vorà què passa.

  [GDLC] f DANSA Dansa popular mallorquina que imita el moviment de la jota.

 2. La construcció el mateix / la mateixa, no té valor pronominal en català. El DDDC assenyala esta incorrecció:
  No té valor pronominal. No és correcta una oració com El preu d'un article no indica necessàriament el valor del *mateix; cal dir: no n'indica necessàriament el valor.

  Jo afegiria que l'exemple del DDDC també es pot resoldre: El preu d'un article no indica necessàriament el seu valor. De fet, l'ús incorrecte normativament no és gens usual entre els parlants valencians (més enllà de l'ús decoratiu que sovintegen alguns —pocs— diputats i diputades valencians [2003-2007]).(1)

 3. → Per a una descripció dels valors i usos més habituals de mateix (i de altre) podeu consultar l'apartat 2.6.3 de Gramàtica valenciana raonada i popular d'Abelard Saragossà (ed. Tabarca, 2005).

 4. La grossa del cas —com podreu llegir més avall, en la carta als diputats— és que este ús és un calc d'una incorrecció de l'espanyol —segons diu la normativa d'eixa llengua—. Tal com indica el DPD (en línia, s. v. mismo):
  A pesar de su extensión en el lenguaje administrativo y periodístico, es innecesario y desaconsejable el empleo de mismo como mero elemento anafórico, esto es, como elemento vacío de sentido cuya única función es recuperar otro elemento del discurso ya mencionado; en estos casos, siempre puede sustituirse mismo por otros elementos más propiamente anafóricos, como los demostrativos, los posesivos o los pronombres personales; así, en *«Criticó al término de la asamblea las irregularidades que se habían producido durante el desarrollo de la MISMA» (País [Esp.] 1.6.85), pudo haberse dicho durante el desarrollo de ESTA o durante SU desarrollo; en *«Serían citados en la misma delegación a efecto de ampliar declaraciones y ratificar las MISMAS» (Excélsior [Méx.] 21.1.97), debería haberse dicho simplemente ratificarLAS; en *«El que su acción fuera efímera, innecesaria, no resta a la MISMA su significado» (Abc [Esp.] 29.9.74), hubiera sido mejor no LE resta su significado. A menudo, su simple supresión no provoca pérdida alguna de contenido; así, en *«Este año llegaremos a un billón en exportaciones, pero el 70 por ciento de las MISMAS se centra en el mercado europeo» (Razón [Esp.] 18.12.01), pudo decirse, simplemente, el 70 por ciento se centra...

 5. Carta adreçada als diputats valencians i als lletrats de les Corts valencianes [enviada per correu electrònic el 15.06.2005]:

  Benvolguts diputats i diputades valencians:

  He pogut observar un detall lingüístic erroni que es repetix sovint en les intervencions i discursos de diversos parlamentaris, fet que em motiva a assenyalar-vos-el perquè el corregiu si ho considereu adequat:

  En castellà la construcció «el mismo / la misma» amb valor pronominal és incorrecta, tal com s'observa en el DRAE i com assenyala, per exemple, l'Agencia Efe:

  «el mismo/la misma:

  »La forma el mismo (y sus variantes) deben rechazarse cuando poseen valor pronominal como en "Se detuvo el coche, y tres individuos descendieron del mismo" (correcto: "...descendieron de él"). El uso pronominal de tales formas es exclusivo del lenguaje administrativo y jurídico. Debe evitarse extenderlo a otros ámbitos.»

  A pesar d'això, cal reconéixer que el valor d'eixa construcció s'ha estés molt en castellà a partir dels usos administratius i jurídics. Tot i això, continua sent un ús incorrecte i convindria esmenar-ho en la redacció dels textos legals, més encara d'aquells tan importants com el nou Estatut d'autonomia.

  En el mateix sentit, la construcció el mateix / la mateixa en valencià, amb «el mateix valor» expressat abans (observeu ací l'ús correcte), és un calc directe del castellà, és a dir, arreplega dos incorreccions: és incorrecta en valencià amb el sentit pronominal i és incorrecta perquè ni tan sols és valencià, ja que és un calc d'un mal ús del castellà.

  Així, doncs, espere que pugau tindre en compte este comentari i que en la redacció dels nostres textos legals, principalment en el nou Estatut, esmeneu este ús sobrer i normativament incorrecte en les dos llengües.

  Així, en lloc de: «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma...»; caldria escriure: «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de aquella...».

  En lloc de: «[Corresponderá a la Generalidad Valenciana] el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma»; caldria escriure: «[Corresponderá a la Generalidad Valenciana ] el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de esta».

  I en lloc de: «4. Las Diputaciones Provinciales actuarán como instituciones de la Generalidad Valenciana y estarán sometidas a la legislación, reglamentación e inspección de ésta, en tanto en cuanto se ejecuten competencias delegadas por la misma»; caldria escriure: «4. Las Diputaciones Provinciales actuarán como instituciones de la Generalidad Valenciana y estarán sometidas a la legislación, reglamentación e inspección de ésta, en tanto en cuanto se ejecuten competencias delegadas por la Generalidad Valenciana».

  En valencià, tenint en compte els mateixos articles de l'Estatut d'autonomia del 1982 (articles 35, 38 i 47) la redacció original incloïa «la mateixa» (com es pot consultar en el web del CIDAJ) i altres incorreccions, les quals van ser esmenades posteriorment (com es pot consultar en el llibre Codi de dret públic valencià):

  El text: «sense perjuí de lo dispost en l'article vintisset de la Constitució i Lleis Orgàniques que, conforme a l'apartat u de l'article vuitantau de la mateixa»; es corregí amb: «sense perjudici del que disposen l'article 27 de la Constitució i les Lleis Orgàniques que, d'acord amb l'apartat 1) de l'article 81 d'aquella».

  El text: «[Correspondrà a la Generalitat Valenciana] el desenroll Legislatiu i l'execució de la Legislació bàsica de l'Estat, excepte les normes que configuren el regim econòmic de la mateixa»; es corregí amb: «[Correspondrà a la Generalitat Valenciana] el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bàsica de l'Estat, llevat de les normes que configuren el règim econòmic d'aquesta».

  El text: «Quatre. Les Diputacions Provincials actuaran com a institucions de la Generalitat Valenciana estaran someses a la legislació, reglamentació i inspecció d'estes, en tant en quant s'executen competències delegades per la mateixa»; es corregí amb: «4. Les Diputacions Provincials actuaran com a institucions de la Generalitat Valenciana i estaran sotmeses a la seua legislació, reglamentació i inspecció, quan executen competències delegades per aquesta».

  Evidentment, resoldre esta incorrecció no és únicament qüestió de substituir paraules, sinó que convindria fer una adaptació de les redaccions de cada llengua al que pretén ser expressat, esforç que es troba únicament a l'abast dels legisladors i que estos (i no *«els mateixos» o *«los mismos») haurien de tindre sempre present, per tal d'evitar redaccions confuses i incorreccions lingüístiques.

  Moltes gràcies per atendre'm i fins a l'altra.

  Miquel Boronat Cogollos


 6. 1 Com a comentari marginal, he de dir que m'ha impulsat a fer esta fitxa el fet d'haver trobat en la introducció de Vicent Josep Escartí a Escrits valencians de Pere Esteve i Puig (Institució Alfons el Magnànim, 2005) dos aparicions d'esta incorrecció, cosa que m'ha sorprés bastant (i supose que el director de la col·lecció —Ricardo Bellveser, ara també de l'AVL—, si cal, ho podrà corregir en futures edicions):

  [...] que finançà l'edició de la Vida de fra Esteve escrita per fra Cristòfor, com s'indica al títol de la mateixa. [pàg. 19]

  [...] que no és una simple traducció del text del franciscà del XVII, sinó una versió lliure del mateix, amb uns objectius molt diferents que es detecten ben clarament des dels mateixos nivell de la llengua emprada. [pàg. 24]