malmetre

·      (dec) v tr Posar en mal estat, fer malbé, espatllar. Té males mans; no pot tocar res que no ho malmeti. L’aiguat ha malmès la collita. Malmetre la salut d’un obrer. Malmet tots els afers en què intervé.

·      Quina diferència d’ús presenta respecte de malmenar ?