macadam

·      (diec) m. Paviment per a carreteres format per una o més capes piconades de pedra matxucada i per un rebliment que omple els buits entre les pedres.

·      Segons el dvisual, el paviment es compon de: voral - aglomerat asfàltic - capa de trànsit - reg d’imprimació - macadam - capa intermèdia - ferm (< base - subase) - sòl. Per tant, el diccionari terminològic denomina macadam una part del paviment i no el paviment en si.