junt

·      (dec) junt -a 3 m i f constr Espai entre dues peces d’una obra (totxos, rajoles, peces, etc), generalment ple d’un material d’unió.

·      També, segons el diec: junt1 m. Juntura. Discontinuïtat entre dues parts d’una peça, línia o separació que la indica. Material amb què a vegades s’omple el junt.

·      Veg. juntura.