Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

gotero*

 1. Terme del camp de les conduccions elèctriques (Anna, un document de Silla):
  Goteros, arquetas i canalizacions subterráneas.
  En parla la Documentación y normativa para la redacción de proyectos de iluminación pública aprobados por el Ayuntamiento de Valencia (octubre 1995):
  Artículo 2.13. Goteros. Los cambios de tendido de red subterránea a claveteada o aérea, o para la alimentación desde red subterránea a puntos de luz en instalación mural, se realizarán mediante goteros. [...]

  Gotero clásico. El gotero está compuesto por un codo de plástico de sección circular, liso, de 40 mm de diámetro, cuyas características respondrán a la norma UNE 53.112, con grado de protección 7, que partirá de la arqueta más próxima hasta la base del gotero, que estará formado por un cuerpo de fundición de hierro con portezuela registrable, desde el cual se acometerá al punto de luz mediante tubo de hierro roscado a la base, galvanizado en caliente por inmersión, que cumpla con las normas UNE 36.080, 37.501 y 19.043, de 3/4" de diámetro y una altura mínima de 3 metros, sujeto a la pared mediante tres abrazaderas. El gotero estará dotado de la toma de tierra reglamentaria. En la base se colocará la caja de fusibles.

 2. Ø DVISUAL, DEMPRELÈC #
 3. El Cercaterm (08.01.2003) em va respondre:
  En relació amb la consulta sobre la forma gotero, et podem facilitar la informació següent: Es tracta d'una forma que no es documenta en cap de les obres terminològiques i especialitzades, de l'àmbit de la il·luminació i del mobiliari urbà, que hem consultat.

  Hem adreçat la consulta a un especialista en enllumenat públic i ens ha respost que no coneix ni ha sentit parlar mai dels goteros. De tota manera, a partir del context que ens has facilitat, ens comenta que el gotero correspon llum o llumenera (en castellà, luminaria), que designa l'aparell d'il·luminació destinat a repartir, filtrar o transformar la llum de les làmpades, i que comprèn, amb l'exclusió de les làmpades, tots els elements necessaris per a fixar i protegir les dites làmpades, ultra els dispositius de connexió al circuit d'alimentació. En aquest cas, es tracta d'una llumenera mural.

  El mateix especialista ens comenta que, de vegades, per especificar el tipus o la forma que té la llumenera s'utilitzen descriptors, com ara llumenera tipus globus, llumenera tipus bossa, etc. Potser, en aquest cas, la forma gotero vol designar un llum que té la pantalla en forma de gota. De tota manera, l'especialista a qui hem consultat aquesta qüestió afirma que en aquest context la forma gotero (tot i que, pel fet d'aparèixer les lletres en relleu, es pugui tractar fins i tot d'un nom comercial d'aquest tipus de llum) es podria substituir simplement per llum o llumenera.