gerundi

·      [97/C9105cbs] «la no resolución adjudicando dentro del plazo establecido anteriormente producirá...». Si la forma afirmativa d’aquesta frase és considerada incorrecta, també ho hauria de ser aquesta frase. L’alternativa: la no resolución de la adjudicación.[tema]

·      (Zèfir 25.5.00) «La relació que s'estableix entre el que expressa l'oració de gerundi i el que expressa el verb de l'oració principal ha d'ésser una ACCIÓ (llevat d'excepcions comptades i controlades). En el primer exemple teu no s'expressa cap acció en l'oració de gerundi ("L’equip jugava lentament, SENT només Guardiola qui estava a l'altura").»