fuzzy

·       (UPC) Els termes corresponents a fuzzification i defuzzification són difusificació i desdifusificació. Per bé que aquestes formes no estan documentades en cap diccionari, estarien ben formades, ja que per expressar la idea de ‘convertir en  difús’ s’afegeix la terminació -ificar a l’adjectiu difús, i d’aquí el  substantiu amb la terminació -ificació. En castellà, per bé que es fa servir el terme borrosificación, la  majoria de vegades es tria la solució difuso: lógica difusa; conjunto borroso, remet a conjunto difuso; algoritmo borroso, remet a algoritmo difuso; relación de orden borrosa; preorden difuso; preorden difuso antirreflexivo; relación difusa complementaria; relación difusa en un producto cartesiano (Vocabulario científico y técnico, Real Academia de Ciencias  Exactas, Físicas y Naturales). També vam tenir una consulta sobre lògica difusa. A continuació copiem el text de la resposta: A l'àrea de coneixement de telecomunicació com de matemàtica s'accepta amb tota normalitat lògica difusa i lògica borrosa. De fet nosaltres ho vam recollir així al vocabulari bàsic de  telecomunicació. Davant de la possible derivació en altres termes de la mateixa família sembla més convenient tenir com a terme principal lògica difusa (sense que hi hagi cap  argument per bandejar lògica borrosa). Lògica difusa: Lògica multivaluada basada en la teoria dels conjunts difusos on els enunciats no són necessàriament totalment certs o  falsos, sinó que es parla del seu grau de veritat. sin. compl. lògica borrosa fr. logique floue en. fuzzy logic (Zèfir, 01.03.2002).