estabulari

·      (dval) m. zool. Instal·lació especial on es crien animals –generalment mamífers– per a recerca en laboratoris biològics.

·      Ø duden