escala de gat

ˇ      (dvisual) 5.21.16 escala de gat, escala de barrots / escalera fija [És una escala formada per barrots en forma de mig rectangle clavats pels extrems al mur]