Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

encintar

 1. Terme espanyol del camp de la construcció que significa (segons Construpedia) 'colocar la línea de piedras que forman el borde de una acera'. L'equivalent català que donen és fer la vorada, opció que ja apareixia en el Lèxic de la construcció (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - Generalitat de Catalunya, 1983). No recull el drae eixa accepció del verb; en canvi, remet de encintado a bordillo. Per tant, en termes més usuals per als valencians de la Safor (si més no), fer el rastell i rastell.

 2. El vconstr-uib no recull el verb però sí que conté el mot encintado:

  encadenat m
  es encintado
  fr bordure
  en curb; kerb
  de Bordschwelle; Bordstein

  Esta accepció de encadenat deu tindre relació amb el que recull el dcvb (s. v. encadenat):

  [...] ║4. La filada superior d'una paret seca, formada de pedres rectangulars i de dimensions regulars (Mall.). Encadenat cabrer: el que està format de pedres que tenen cara a cada banda de paret i fan barbacana, perquè les cabres no puguin saltar-la (Mall.). Estava tot tancat de paret cabrera, això és, que tenia s'encadenat d'unes pedres molt llargues que sortien devers un pam fent perbacana, Alcover Rond. xii, 82. ║5. a) Filera de pedres obrades en forma llarguera rectangular, que tanca o divideix el fons o caire d'un empedregat (Palma).—b) Filera de pedres regulars que corona la pareteta d'una era de batre (Manacor).—c) Pareteta baixa que es construeix en el camp per emparar la terra moguda per la força de les aigües i evitar que aquestes l'arrosseguin indefinidament (Men.). Los encadenats que se construexen dins canalons estrets, Soler Agric. a Men., 30.—d) ant. Filera de pedres que senyala els límits d'una propietat rústica.Comensant afrontar ab terras de Jaume Piquer..., al cap de la serra que dividex dita terminació un encadenat vell... fins a encontrar una fita que és plantada al cap de la serra ahont se encontra un poch de encadenat... ... fins a la torre de Malbech, y desde dita torra pren un encadenat que'l segueix fins al Pla del Comú..., y des de allí altra vegad a voltant dit pla seguint un encadenat de pedras fins a encontrar lo terme de Rocamora, doc. a. 1757 (arx. parr. de Bellmunt). [...]

  L'accepció apareix recollida també en el dfullana (s. v. encadenat):

  ║Filera de pedres picades i escairades, de forma rectangular, que limita o divideix en parts el fons del paviment o empedrat d'un pati, clastra, passeig, etc. Encintado.

  El cas és que encadenat no sembla que coincidixca exactament amb la vorada. El dfullana, però, té encara una altra opció que sembla que ha estat rebutjada:

  ENCINTAT. m. Vorada: filera de pedres picades en forma de paral·lelepípede i col·locades horitzontalment, que limita, fent escaló, la voravia d'un carrer. Bordillo. ║ Conjunt de les dites pedres. Bordillo. | Faixa de pedra viva, rajols, maons, etc., que es col·loca a carejar amb el paviment d'un pati, plaça, passeig, etc., per a formar quadrícula, compartiments, sanefa, etc. Encintado.

  Amb la qual cosa, també ens podríem quedar amb les opcions vorada o rastell, si és que l'encadenat no ens sembla tan precís.

 3. Hi ha una mica més d'informació en l'Eurodicautom:
  llenguatermereferènciadefinició
  esguarnición Diccionario Técnico Vial de la AIPCR, 1991
  bordillo Diccionario Técnico Vial de la AIPCR, 1991; Diccionario transportes públicos urbanos y suburbanos, 1986
  solera Diccionario Técnico Vial de la AIPCR, 1991
  cordón Diccionario Técnico Vial de la AIPCR, 1991límite lateral de una calzada para circulación de los vehículos. Está constituido normalmente por una tira de piezas de piedra u hormigón
  encintado para acera Arancel Aduanero, Notex CCD, 68.01
  brocal Diccionario Técnico Vial de la AIPCR, 1991
  contén Diccionario Técnico Vial de la AIPCR, 1991
  encurb Technical Dict of Road Terms,PIARC,1990; Dict Public Transport,Alba,1981an edging (as of concrete) built along a street to form part of a gutter
  curbstone Customs Tariff,Notex CCD, 68.01
  edging OJ S 169/7
  kerb Technical Dict of Road Terms,PIARC,1990
  frbordure de trottoirJO S 169/7; Tarif Douanier,Notex CCD,68.01
  bordure Dict technique routier,AIPCR,1990; JO S 169/7
  ptcercadura de passeioelemento contínuo de cantaria,betão,calçada ou outro material,que se constrõe ao longo da faixa de rodagem sobrelevado em relação a esta
  lancilPauta Aduaneira Comum, Notex CCA, 68.01(1) 68.01; Especificação LNEC E 281-1973-Terminologia Rodoviária-Tráfego: Tipos de estradas e seus elementos

Nota 1: Ens comenta Pere Saumell (10.09.2007), sobre una altra mena d'encintat:
Em diu un company del despatx, a propòsit del mot encintat, que en l'àmbit de les curses d'orientació (ell ha sigut el president de la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya) utilitzen eixe terme com a traducció del castellà balizado i del francès flamege. Els circuits d'orientació «encintats» són els que fan els participants més jóvens (és un esport que poden fer xiquets molt xicotets) i tenen este nom perquè el recorregut va marcat amb unes cintes, de manera que els xiquets no es perden pel bosc.