fitxes - cdlpv

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

encàrrec de gestió

 1. El Cercaterm recull (13.01.2006; informació d'Alícia Marqués):
  ca encàrrec de gestió, m / es encargo de gestión / es encomienda de gestión // Encàrrec d'activitats que són competència d'òrgans administratius o d'entitats de dret públic a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d'una altra, sense que se'n cedeixi la titularitat.
 2. Este terme fixa per al que apareix en alguns documents judicials en espanyol: «delegación, advocación y encomienda de gestión». Per tant, encàrrec de gestió (i no comanda de gestió).
 3. En este mateix camp, constantem (informació de Maribel Estrems, 08.06.2007) que s'estén en espanyol en l'àmbit municipal el mot encomendante, terme que no recullen els diccionaris. És un mot ben format i que ja apareixia en la Ley 30/1992 estatal (art. 15.2). La versió al català no hi aplicà un nom sinó una explicació:


  espanyolcatalà
  (versió de la Generalitat de Catalunya, 2001)
  2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. 2. L’encàrrec de gestió no comporta una cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan o entitat que l’ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.

  Hem de recordar, amb tot, que la Generalitat Valenciana (a travé de l'IVAP) fixà en 1993 una primera versió (que no ha estat confirmada pel Termcat). En aquell cas, van optar per un sinònim català pròxim a la forma castellana. Amb tot, no van adoptar tampoc un terme per a encomendante.


   (versió de la Generalitat valenciana, 1993
   2. L'encomanda de gestió no significa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat de l'òrgan o entitat que l'encomana dictar tots aquells actes o resolucions de caràcter jurídic que els donen suport o en què s'integre l'activitat material concreta, objecte de l'encomanda.

  El Vocabulari jurídic de l'AVL (2006) recull les dos possibilitats, tot i que d'una manera poc precisa:

  espanyolcatalà
  encargo de gestiónencàrrec de gestió, comanda de gestió
  encomienda de gestióncomanda de gestió
  catalàespanyol
  comanda de gestióencomienda de gestió, encargo de gestión
  encàrrec de gestióencargo de gestión

  Eixes solucions no ens resolen el casos a què s'estén l'ús espanyol en l'àmbit municipal. En eixe context, tenint en compte que parlem de l'encàrrec de gestió, tenim l'opció en català de resoldre encomendante amb encarregador -ra (suggeriment de Maribel Estrems):1


  espanyolcatalà
  ...asumiendo la condición de encomendante...
  ...en su condición de encomendante de la administración...
  ...assumint la condició d'encarregador(-a)...
  ...en la seua condició d'encarregador(-a) de l'administració...
 4.  


  1. He documentat en Google (data de cerca: 08.06.2007) la forma encarregant per a este context, però només dos casos i un era una adaptació d'un fragment de la Llei 30/1992 diferent de la traducció feta per la Generalitat de Catalunya.